Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

2005 yılında belirli bir ciroyu aşan bayiye verilecek binek otomobilin kurum kazancının tespitinde gider yazılıp yazılmayacağı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1 .GİB.4.34.16.01/KVK-14

Konu : 2005 yılında belirli bir ciroyu aşan bayiye verilecek binek otomobilin kurum kazancının tespitinde gider yazılıp yazılmayacağı hk.

……………………………GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE

……….Vergi Dairesinin ………….. vergi kimlik numaralı mükellefi ……………….Tic. Ltd. Şti. tarafından Müdürlüğümüze verilen ……………../2006 tarihli dilekçede Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlar aşağıda açıklanmış olup, söz konusu dilekçenin bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasında kurumlar vergisinin, bu Kanun’un 1.maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, 2. fıkrasında ise, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. fıkrasında, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilecek gider olarak dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Adı geçen şirketin 2005 hesap döneminde belirli bir ciroyu aşan bayilere binek otomobili vermesi ciro pirimi niteliğindedir. Ciro primleri ile ilgili olarak 26 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde L bölümünde, ciro primi niteliğindeki kampanyalarda iki teslim söz konusu olduğu belirtilmiştir. Bu açıklamalara göre, …………………. Tur. Ltd. Şti. tarafından bayilere verilecek otomobil bayinin (belirli bir ciroyu aşmaya yönelik) yaptığı ek bir çalışmasının sonucudur. Dolayısıyla yapılan iş, otomobili veren firmaya karşı verilen bir hizmettir. Hediye edilecek otomobil, yapılan bu hizmetin karşılığı olacaktır. Bu itibarla, otomobili teslim alacak firmaların yaptıkları hizmetin karşılığı teslim aldıkları otomobil için adı geçen şirkete ciro primi faturası, kesmesi, otomobil hediye edecek şirketin de yapacağı bedelsiz teslim için fatura düzenlemesi gerekir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 2005 hesap döneminde belirli bir ciroyu aşmaları nedeniyle hediye olarak otomobil teslim alacak firmaların, bu teslim dolayısıyla otomobili bedelsiz olarak teslim edecek………………. Şti.’ne ciro primi faturası düzenlemeleri ve otomobilin değerini “679-Diğer olağandışı gelir ve karlar” hesabına dahil etmeleri, otomobili hediye olarak verecek söz konusu şirketin de teslim edeceği otomobil için fatura düzenlemesi gerekir. Ciro primleri, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi amacıyla yapılan genel giderlerden olup, bu giderlerin dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.