Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

2018 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları

2018 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları

Recep Bıyık / 10.01.2018

Kira geliri istisna tutarı

2018 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 4.400 lirası gelir vergisinden müstesna. 2017 yılı gelirleri için bu tutar 3.900 lira idi.

Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna.

İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, satın alma tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılan taşınmaz satışından elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi.

2018 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen kazançların 12.000 liralık kısmı gelir vergisinden istisna. Bu tutar 2017 yılında elde edilen kazançlar için 11.000 lira idi.

Bazı gelirler için beyan sınırlarları

2018 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 1.800 lira.

Yurt içinde elde edilen alacak faizleri veya yurt dışında elde edilen faizler bu kapsamda.

Gelirin beyan sınırını geçmesi halinde, geçen kısmın değil gelirin tamamının 2019 yılında verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekiyor.

2017 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 1.600 lira idi.

Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları

Bağışlar ve miras kalan değerler nedeniyle hesaplanan veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları 2018 yılı için aşağıdaki gibi.

Eş ve çocuklardan her birine isabet eden miras hisselerinde

202.154 TL

Çocuk bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde

404.556 TL

Bağışlarda

4.656 TL

Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

4.656 TL

Asgari geçim indirimi tutarları

Ücretliler için 2018 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları şöyle:

2018 Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Medeni Durum

Aylık (TL)

Medeni Durum

Aylık (TL)

Bekâr

152,21

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

182,66

Evli eşi çalışan ve çocuksuz

152,21

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

205,49

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

175,04

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

228,32

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

197,88

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

258,76

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

228,32

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

258,76

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

243,54

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu

258,76

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu

258,76

Engellilik indirimi tutarları

Çalışma gücünü belli ölçüde kaybeden ücretlilerle serbest meslek erbabı engellilik indiriminden yararlanabiliyor ve gelirlerinin bir kısmı bu çerçevede gelir vergisine tabi tutulmuyor. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan özürlü kişi varsa, ücretli ve serbest meslek erbabı, bu kişiler için de indirimden yararlanılabiliyor.

2018 yılında dikkate alınacak engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibi oldu:

• Çalışma gücünün % 80’inin kaybedenler için 1.000 lira.

• Çalışma gücünün % 60’ını kaybedeler için 530 lira.

• Çalışma gücünün % 80’inin kaybedenler için 240 lira.

Vergiden müstesna harcırah tutarları

Çalışanlara verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna.

Devlet memurlarına verilen yurt içi gündelik tutarları Bütçe Kanunu’yla, yurt dışı gündelik tutarları ise Bakanlar Kurulu Kararıyla belirleniyor ve bu tutarlar özel sektörde çalışanlar için de vergiden müstesna harcırah tutarını belirliyor.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-Cetveliyle belirlenen tutarlar çerçevesinde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 61,50 liralık kısmı gelir vergisinden istisna.

Yurt dışına yapılacak seyahatlerde personele ödenecek gündeliğin vergiden istisna edilecek kısmı son olarak 20.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendi. Tutar gidilen ülkeye göre değişiyor. KKTC’ye yapılacak yolculuklar için ise tutar halen 150,60 lira. Bu tutarların kısa süre içinde çıkacak yeni bir Karar ile güncellenmesi beklenebilir.

Kıdem tazminatı tavanı

2018 yılında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 5.001,76 lira.

Sosyal güvenlik primine esas kazançların alt ve üst sınırları

Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, sosyal güvenlik primine esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.

2018 yılında uygulanacak olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt sınırı aylık 2.029,50 lira, üst sınırı ise 15.221,40 liradır.

Vakıflara vergi muafiyeti tanınması

Bakanlar Kurulunca vakıflara “vergiden muaf vakıf” statüsü verilebilmektedir. Bu statünün verildiği vakıflar, statünün verdiği ayrıcalıklı konum yanında, başta bunlara yapılan bağışların bağış yapanlarca belirli ölçüde matrahtan indirimi olmak üzere çeşitli vergi ayrıcalıklarına da kavuşmaktadırlar.

Vakıfların vergiden muaf vakıf sayılabilmesinde, diğer koşulların yanında, talepte bulunan vakıfların belirli bir gelir getirici malvarlığına ve yıllık gelire sahip olmaları aranmaktadır.

Asgari malvarlığı ve gelir tutarları yıllar itibariyle değişmektedir. 2018 yılında vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakıfların vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte en az;

• 1.133.000 lira gelir getirici mal varlığına ve

• 103.000,00 lira yıllık gelire (kamu kaynaklı yardımlar ve bağışlar hariç)

sahip olmaları gerekir. Faaliyet süresi 6-12 ay olan vakıflar için bu tutarlar iki kat olarak aranıyor.

Fatura düzenleme sınırı

2017 yılında 900 lira olan fatura düzenleme sınırı 2018 yılı için 1.000 lira olmuştur.

Buna göre, 2018 yılında nihai tüketicilere yapılan 1.000 liradan daha küçük tutarlı satışlar için, müşterinin de istememesi koşuluyla, fatura düzenleme zorunluluğu yoktur. Bu satışlar için perakende satış fişi düzenlenmesi mümkündür.

Doğrudan gider yazma sınırı

Satın alınan demirbaşlar için, doğrudan gider yazma sınırı, 2018 yılı için 1.000 liradır.

Buna göre, 2018 yılında satın alınan demirbaşlardan bedeli bu tutarı aşmayanlar doğrudan gider kaydedilebilir.

(Dünya, 10.01.2018)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.