Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Baz istasyonlarında kullanılan ve hurda haline gelmiş akümülatörlerin yenilenerek tesliminin ÖTV ye tabi olup olmadığı

KONU: Baz istasyonlarında kullanılan ve hurda haline gelmiş akümülatörlerin yenilenerek tesliminin ÖTV ye tabi olup olmadığı

TARİH: 24/03/2014

SAYI: 39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-615

KAPSAM: T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-615

24/03/2014

Konu: Baz istasyonlarında kullanılan ve hurda haline gelmiş akümülatörlerin yenilenerek tesliminin ÖTV ye tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Firmanızın, hurda aküleri alıp yenileme faaliyeti ile iştigal ettiği, söz konusu akülerin telekomünikasyon firmalarının baz cihazlarında kullanılan aküler olduğu, bu akülerin hurda olarak alınıp yenilendikten sonra ilgili firmalara teslim edildiği, söz konusu yenileme hizmeti karşılığında bir bedel alınmadığı, yenilenen akülerin ilgili firma ile anlaşma gereği bu firmaya verildiği, hurda niteliğindeki akülerin ise yenileme hizmetinin bedeli olarak Firmanızda kaldığı ve bu akülerin hurda olarak satıldığı belirtilerek, bahse konu hurda akü satışları ile yenilenen akülerin anlaşma yapılan telekomünikasyon firmalarına tekrar tesliminin KDV ve ÖTV uygulamaları karşısındaki durumu hakkında tarafınıza bilgi verilmesi talep edilmiştir.

1- Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulaması:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

– (1/1) maddesinde, ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

– (17/4-g) maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, cam hurda ve atıkların tesliminin KDV den istisna olduğu,

– (27/1) maddesinde de, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hükümlere göre, telekomünikasyon firmaları tarafından baz cihazlarında kullanılan ve hurda haline gelmiş akülerin tarafınıza teslimi KDV Kanununun (17/4-g) maddesine göre KDV’den istisnadır.

Söz konusu hurda akülerin yenilenerek ilgili firmalara bedelsiz olarak teslim edilmesi halinde, söz konusu işlem hizmet mahiyetinde olduğundan emsal bedel üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

2- Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulaması:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre, Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi, (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi bulunmaktadır.

Dolayısıyla, mezkur Kanunun 1 inci maddesi gereğince, ÖTV kapsamına giren mallar, Kanuna ekli listelerde yer alan mallarla sınırlandırılmış olup, bahse konu listelere göre hizmetler ÖTV’nin konusu kapsamına girmemektedir.

Öte yandan, aynı Kanunun (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu; (4/1-a) maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki mallar bakımından ÖTV mükellefinin bu listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler olduğu; (12/1) maddesinde ise Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirlenin tutar ve oranlarda ÖTV alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 85.07 Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar) kapsamındaki akümülatörlerden yalnızca elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanların ithalatı ve imal veya inşa edenler tarafından teslimi %3 oranında ÖTV’ye tabi olacak şekilde, 15/6/2012 tarihinden itibaren, ÖTV kapsamına alınmıştır.

Buna göre, Firmanızca, anlaşmalı telekomünikasyon firmasına verilen hurda akülerin yenilenmesi hizmeti ÖTV’nin konusuna girmediği gibi, söz konusu hizmet karşılığında bu firmalardan alınan yenilenme imkanı bulunmayan hurda akülerin satışı işlemi de ÖTV’ye tabi olmayacaktır.

Öte yandan, telekomünikasyon firmalarından alınan hurda akülerin yenileme işlemine tabi tutulmak suretiyle elde edilen yeni akülerin bir kısmının söz konusu hizmet karşılığında firmanızda kalması ve bu akülerin de Firmanızca kullanılması veya satışının, söz konusu akülerin ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 85.07 G.T.İ.P. numarası kapsamında olmaması kaydıyla ÖTV’ye tabi olmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.