Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Bir mesleki birliğe mensup kişinin ölümü sonucu mirasçılarına, birlik tarafından ödenen kıdem tazminatı veraset ve intikal vergisine tabidir.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.GEL.0.60/6003-155 ANKARA

KONU:

…………………NOTERLER BİRLİĞİ

…………. Caddesi No:…………

………………….

İLGİ: ………………… gün ve ……………………. sayılı yazınız.

Yazınızda, noterlerde ve Birliğiniz bünyesinde çalışırken vefat eden personelin mirasçılarına Birliğinizce ödenen kıdem tazminatının veraset ve intikal vergisinden muaf tutulup tutulmayacağı hususundaki Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4?üncü maddesinin (g) bendinde, amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler ve kamu menfaatlerine yararlı derneklerden veya emekli sandıklarından (veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet sürelerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harp malulleriyle şehit yetimlerine tekel bey?iyelerinden ödenen paraların, veraset ve intikal vergisinden istisna tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme göre, belirli bir hizmet süresini doldurarak emekli olmadan ölen personelin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklarla, bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemelerin veraset ve intikal vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

Ancak, noterlik mesleğinin amaçlarına uygun bir şekilde görülmesini, mesleğin gelişmesini ve meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak üzere kurulduğu bildirilen Birliğiniz, anılan bentte sayılan kurumlar kapsamına girmediğinden, Birliğiniz tarafından ölen personelin mirasçılarına yapılan ödemelerin veraset ve intikal vergisinden istisna tutulması mümkün değildir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Birliğinizin Kıdem Tazminatı Yönetmeliği gereğince, noterlerde ve Birliğiniz bünyesinde çalışan personelin ölümü üzerine mirasçılarına yapılan ödemelerin veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekir.

Ancak, vergilendirme işlemi vergi dairesince yapılacağından, noterlerde ve Birliğiniz bünyesinde çalışmakta iken vefat eden personelin mirasçılarına ödeme yapılabilmesi için aynı Kanunun 17?nci maddesi uyarınca, mirasçıların verginin ödendiğine dair vergi dairesinden verilmiş belge ibraz etmeleri, böyle bir belge ibraz etmedikleri takdirde %5 oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yapıldıktan sonra bakiyesinin ödenmesi ve tevkif edilen meblağın da en geç bir hafta içerisinde ilgili (veraset ve intikal vergisi işlemlerine bakan) vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.