Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5642/525

23/02/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

………………………..SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İlgi : a) 29.08.2006 tarih ve 11837 kayıt numaralı dilekçeniz.

b) 31.08.2006 tarih ve 20-5642/1955 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı dilekçeniz ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ihale ile ……….. Belediyesinden şirketinize konut yapımı için arsa aldığınız, aldığınız arsanın 1/2’sine isabet eden kısmına net alanı 150 m2’nin altında konut yapacağınız ve bu arsaya üzerinde sosyal tesisler için ayrılan bölümlerinde dahil olduğu ifade edilerek, arsa bedeline uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında görüş talep etmeniz üzerine, Başkanlığımızca ilgi (b)’de kayıtlı mukteza düzenlenmiş ve söz konusu muktezanın bir örneği de Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmişti.

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 05.02.2007 tarih ve 9294 sayılı yazı ile aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Katma Değer Vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2002/4480 sayılı Kararname Eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu liste dışındaki mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Katma değer vergisi oranlarını belirleyen 2002/4480 sayılı Kararname Eki (I) sayılı listenin 11’inci sırasında Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı, ibaresi yer almaktadır.

Bu hükmün uygulanmasında imar planında konut alanı olarak gösterilen arazilerin konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsa sayılmasına imkân bulunmamaktadır.

Buna göre, ………………… Belediyesinden konut yapılmak üzere satın aldığınız arsanın belediyece projelendirilmiş olması halinde net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmının % 1, aksi durumda % 18 oranında katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-512/809

17/03/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 02.03.2007 tarih ve 3320 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, Başkanlığımız ……………. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………….vergi kimlik numarasında gelir vergisi mükellefi olduğunuz, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunan tarihi Okutan Konağının, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğinde Talas Belediyesince Kültür Evi olarak kullanılmak üzere onarılmak istendiği ve projelerinin tarafınızca hazırlandığı, 24.11.2006 tarihinde ……..Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylandığı, yapılan mimarlık hizmeti karşılığında ödenmesi gereken 20.000,00 YTL. ile ilgili 22.11.2006 tarihli Başkanlık oluru alınarak ve 11.12.2006 tarihinde doğrudan temin satınalma tutanağı düzenlendiği ve tarafınızdan 20.12.2006 tarih ve 2005 no’lu serbest meslek makbuzu düzenlendiği, Belediye yıl sonundan önce ödeme ve emanete alma işlemini de yapmadığından, tarafınızca ilgili mevzuata uyularak gerekli muhasebe işlemleri yapıldığı ve K.D.V. ödemesinin zamanında yapıldığı, daha sonra ise Belediyenin 28.02.2007 tarihli yazısı ile serbest meslek makbuzunuzun ödeme yapılmadan iade edildiği belirtilerek, düzenlenen serbest meslek makbuzunun K.D.V. Kanununun 17/2-d maddesine göre K.D.V. yönünden hatalı olduğu anlaşıldığından ve işleme de konulmadığından, geçici vergi beyannamesinde yapılacak düzeltmelerde, erken ve fazladan ödenmiş gözüken katma değer vergisinin iadesinde, serbest meslek makbuzu yenilenirken katma değer vergisi muafiyetinin uygulanmasında hangi işlemlerin yapılacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı 17’nci maddesinin Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar başlıklı 2’nci fıkrasının (d) bendinde; (5226 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 27.7.2004) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

96 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERDE İSTİSNA UYGULAMASI başlıklı bölümünde; Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 5226 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle eklenen (d) bendinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimlerin katma değer vergisinden istisna olacağı hükme bağlanmış, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgari standartları ve bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. şeklinde açıklama yapılmıştır.

Yine Tebliğin 1.1. İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler başlıklı bölümünde; istisna kapsamına tescilli taşınmaz kültür varlıklarının sadece rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine ilişkin olarak, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak mal teslimlerinin dahil olduğu belirtilmiş, 1.3. İstisna Uygulaması başlıklı bölümünde ise; İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü veya Tapu Sicil Müdürlüğünden tescil kaydı alınan taşınmaz kültür varlığına ait rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri ile proje kapsamındaki işlerde kullanılacak malzemeler liste halinde proje müelliflerince hazırlanacaktır. Hazırlanılan proje ve analizler, belediye sınırları içerisinde belediyeye, belediye sınırları dışında valiliğe onaylatılarak koruma bölge kuruluna sunulacaktır. Koruma bölge kurulu, tescilli taşınmaza ait proje ile malzeme listesini inceleyip uygun bulduğu takdirde, projeyi onaylayarak projeden yararlanacak olana bu Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlayacağı istisna belgesini verecektir.

Bu belgenin ekinde yer alan listede, istisna kapsamında işlem görecek mal ve malzemeler sıra numarası verilmek suretiyle cins ve miktar (adet, kg, m3 vb.) olarak açıkça belirtilecektir. İstisnadan yararlanacak olanlar istisna belgesi ve listeyi mal aldığı satıcılara ibraz ederek bu işlemlerde katma değer vergisi uygulanmamasını talep edecektir. Satıcılar bu kapsamda teslim ettikleri malların listedeki sıra numarasını, cinsini ve teslim ettikleri miktarı listenin arka yüzüne yazarak imzalamak ve kaşe basmak suretiyle onaylayacak ve bu şekilde yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulanmayacaktır. Kendilerine istisna belgesi ibraz edilen satıcıların, talep edilen malın listedeki miktarı ile bu maldan daha önce ne kadar satın alındığını listenin arka yüzündeki şerhlerden kontrol etmesi, kendilerinden talep edilen malın listedeki miktarı aşması halinde aşan kısmı için istisna kapsamında işlem yapmayıp katma değer vergisi uygulaması gerekmektedir. İstisna belgesi ile arka tarafına satıcı tarafından şerh düşülmüş listenin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği satıcıya verilecektir. Satıcıların bu örnekleri Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklamaları gerekmektedir. şeklinde açıklama bulunmaktadır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat başlıklı 120’nci maddesinin 1’inci fıkrasında; Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında restorasyon işlemi yapılacak tarihi Okutan Konağı ile ilgili öncelikle 96 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan istisna belgesinin hazırlanması, hazırlanan bu belgenin tarafınıza sunulması durumunda yaptığınız rölöve ve restorasyon projesi bedelini katma değer vergisi hesaplamadan serbest meslek makbuzu düzenlemek suretiyle belgelendirmeniz gerekmektedir.

Ayrıca, daha önce katma değer vergisi hesaplanarak düzenlediğiniz serbest meslek makbuzu iptal edilerek; vergi beyannamelerinin düzeltilmesiyle ilgili yetki ilgili vergi dairesi müdürlüğünde olduğundan vergi dairenize müracaat etmeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

Vergi Uygulama Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.27.15.01/06-515-6/ 16/02/2006

Konu: Katma Değer Vergisi

İlgi: 24.01.2006 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesinin … vergi numarasında kayıtlı mükellef olduğunuzu, şirketinizin … A.Ş.’den KDV Kanununun Geçici 17. maddesi kapsamında satın aldığı ürünlerin alış faturalarında görülen ancak ödenmeyen ve satıcı firmanın Nisan/2003 ve Mayıs/2003 dönemlerinde tecil edilecek KDV olarak beyan ettiği katma değer vergilerinin KDV Kanununun 29/3. maddesi hükmü uyarınca indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusundaki 13.07.2004 tarihli başvurunuza Gelir İdaresi Başkanlığınca 18.11.2005 tarih ve 61128 sayılı yazı ile verilen cevapta, söz konusu alımlarla ilgili olarak, satıcı firmanın tecil edilen vergilerin vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte şirketiniz tarafından ödeneceği, bu ödemelerden vergi aslına isabet eden kısmın şirketinizce genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabileceğinin ifade edildiği,

Satıcı firmanın, tecil edilen vergilerin asıllarının gecikme faizi ile birlikte vergi ziyaı cezası uzlaşma konusu edilerek ödendiği, dolayısıyla ödenmiş KDV indiriminin hangi dönem KDV beyannamesinde yapılacağı konusunda bilgi istenilmektedir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesinin 3 numaralı fıkrasında “İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “İndirimin Belgelendirilmesi” başlıklı 34. maddesinin 1 numaralı fıkrasında “Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.” Hükmü yer almaktadır.

Öte yandan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 17. maddesinde “Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2008 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak vergi ziyaı cezası gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.” Hükmü yer almaktadır.

Dilekçeniz ekindeki Gelir İdaresi Başkanlığınca şirketinize yazılan 18.11.2005 tarih ve 61128 sayılı yazının tetkikinde de; ihracatın usulüne uygun olarak gerçekleşmemesi halinde zamanında alınmayan verginin vergi ziyaı cezası uygulanarak ve gecikme faizi ile birlikte alıcıdan yani şirketinizden tahsil edilmesi gerektiği, şirketiniz tarafından yapılacak ödemenin vergi aslına isabet kısmının şirketinizce genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında alınan ancak ihracatın usulüne uygun olarak gerçekleşmemesi sonucu şirketinizce ödenecek olan 2003/Nisan ve Mayıs dönemlerine ait katma değer vergilerinin, ödemenin yapıldığı dönem beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkündür. Öte yandan İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5572/

…/05/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi: 11.05.2006 tarih ve 7018 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden; Başkanlığımız Erciyes Vergi Dairesi Müdürlüğünün 9440168077 vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, Kayseri il, ilçe ve civarlarına kredi kartı dağıtımı, kargo işi ile iştigal ettiğiniz ve işinizde kullanmak üzere bir adet binek araç aldığınız belirtilerek, bu aracın ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30’uncu maddesinin (b) bendinde Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 23 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin I-Binek Otomobillerinin Katma Değer Vergisi başlıklı bölümünde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30. maddesinin (b) bendinde yapılan değişikliğe göre, faaliyetleri; kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması, taksicilik işletmeciliği yapılması veya binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi onların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alışlarında ödenen ve faturalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılabilecektir. Buna göre, binek otomobillerini yukarıda belirtildiği gibi çeşitli şekillerde işleten mükellefler bu amaçla kullanılan binek otomobilleri ile ilgili olarak indirim hakkından yararlanabileceklerdir.

Ancak mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin evvelce olduğu gibi indirimi mümkün değildir. İndirim konusu yapılamayan bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir. Bu uygulama binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobilleri için de geçerlidir. şeklinde açıklama yapılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, satın almış olduğunuz binek otomobilinin alışında ödenen katma değer vergisinin, vergiye tabi işlemleriniz üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirimi kanunen mümkün değildir. Ancak, indirim yapılamayan bu vergi, işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20- 433/ 181

25/01/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

…………………………….MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 22.01.2007 tarih 2006/363 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın tetkikinden; …………. plakalı, 2003 model fiat  Doblo  1.9JTD AC Yan.Camlı Çift Sıra Kol.İl.Pan.kamyonetin satışında uygulanacak katma değer vergisi oranının ne olacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1’inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile yine aynı Kanunun 5228 sayılı Kanunla değişik1/3-d maddesinde müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarını belirleyen ve 30 Temmuz 2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.01.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listenin 8’inci fıkrasında; Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız kullanılmış olanların % 1 oranında katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, 8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, 8703.10.18.00.00 diğerleri] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç. ]

Diğer taraftan, 21.07.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5398 sayılı Kanun ile değişik Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyonunun 2. paragrafında; yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kg. ile çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın  güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri steyşin vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), istiap haddi 850  kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3’ün altında olanlar 87.03 tarife pozisyonunda değerlendirilmiştir.

Öte yandan, 21 Temmuz 1985 tarih ve 18818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar başlıklı 1/1’inci maddesinde; Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesine göre, cebri icra, izale-i Şuyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle müzayede mahallerinde yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlar katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Ancak sözü edilen Kanunun istisna ve temel gıda maddelerine ilişkin hükümlerinin bu satışlar için de geçerli olacağı tabiidir. şeklinde açıklama yapılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere söz konusu araç Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listenin 8’inci fıkrasında tanımları yapılan motorlu taşıt kapsamında değerlendirilerek % 1 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5578/3043

20/12/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

………………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) 18.05.2006 tarih ve 5433 sayılı yazınız.

b) 26.05.2006 tarih ve 20-5578/1246 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazınız ile İl Mera Komisyonu tarafından 4342 sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51-g maddesine göre pazarlıkla ıslah etmek amacıyla meraların kiraya verileceği, kiralama işleminin katma değer vergisi, damga vergisi ve karar pulundan istisna olup olmadığı hususunda görüş talep etmeniz üzerine, Başkanlığımızca ilgi (b)’de kayıtlı mukteza düzenlenmiş ve söz konusu muktezanın bir örneği de Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmişti.

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 05.12.2006 tarih ve 94961 sayılı yazı gereğince daha önce verilen muktezamızın katma değer vergisi ile ilgili bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesindeki mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiş, 17/4-d maddesinde ise, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna tutulacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, mera kiralanması bir gayrimenkulun kiralanması değil, meradaki otların kiralayanın istifadesine sunulmasıdır. Bu nedenle, bir hakkın kiralanması niteliğinde olan ve gayrimenkul kiralama işlemi olarak değerlendirilmeyen meraların kiralanması işleminin genel oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5676/2559

14/11/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 08.11.2006 tarih ve 14936 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, Başkanlığımız ……………….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………………. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ……….. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden merkeze bağlı sekiz adet ilköğretim okulunun öğlen kumanyası dağıtımı işini ihale ile aldığınız belirtilerek, ikiyüzyirmidokuz öğrenciye hazır gıda bisküvi, paketler halinde sunulmuş bal, yağ, helva vesaire dağıtımını yaptığınızdan, faturanızdaki hesaplanan katma değer vergisi tutarına tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9’uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Söz konusu yetkiye istinaden yayınlanan 91 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar başlıklı A/2 bölümünde tevkifat yapmak zorunda olan kurum ve kuruluşlar sıralanarak, genel bütçeye dahil dairelerin de aralarında bulunduğu bu kurumların birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere Tebliğ ile belirlenen hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmaları gerektiği belirtilmiştir.

Yine aynı Tebliğin A/3 bölümünde ise Her türlü yemek servisi hizmetlerinin tevkifat kapsamına alındığı belirtilmiş olup, Yemek Servis Hizmetleri başlıklı A/5-e bölümünde de Yemek servis hizmetleri; Tebliğin A/1 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsamaktadır. Ayrıca bu kuruluşların kokteyl, davet, toplu yemek vb. hizmet alımları da tevkifata tabidir.

Bu amaçla yapılan hizmet alımlarının tevkifat yapmakla sorumlu kurum veya kuruluşlara ait bir yerde hazırlanması (pişirilmesi) veya tüketilmeye hazır halde temin edilmesi tevkifat uygulanmasına engel değildir. şeklinde açıklama yapılmıştır.

Buna göre, yemek hizmeti verdiğiniz Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tevkifat yapmakla sorumlu kuruluşlar arasında yer aldığından tarafınıza ödenecek yemek bedelleri üzerinden % 18 oranında katma değer vergisi hesaplanması ve bu tutarın tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5677/2558

14/11/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 09.11.2006 tarih ve 14985 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgi dilekçenizin tetkikinden, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğüne (Kayseri) tuz temini ve nakli işi ihalesinin uhdenizde kaldığından bahisle, ilgili kuruma tuz teslimini müteakip yapılan hakedişlerde Katma Değer Vergisi Kanununun 91, 95 ve 99 seri numaralı Tebliğlerine istinaden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Teslim başlıklı 2’inci maddesinin 1’inci bendinde Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. denilmektedir.

Yine Kanunun 9’uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiş olup, söz konusu yetkiye istinaden yayınlanan 91 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar başlıklı A/2 bölümünde tevkifat yapmak zorunda olan kurum ve kuruluşlar sıralanarak, katma bütçeli idarelerin de aralarında bulunduğu bu kurumların birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere Tebliğ ile belirlenen hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmaları gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğin Tevkifat Uygulanacak İşlemler başlıklı A/3 bölümünde ise Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların;

– Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

– Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

– Özel güvenlik hizmetleri,

– Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

– Her türlü yemek servisi,

– Danışmanlık ve denetim hizmetleri,

alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin aşağıda belirtilen oranlara göre belirlenecek kısmı bu kurum ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilmek ve ödenmek üzere tevkifata tabi tutulacaktır.

Tevkifat kapsamına giren bu işlemlerin tamamı hizmet mahiyetindedir. Katma Değer Vergisi Kanununun 2’nci maddesinde tanımı verilen teslim mahiyetindeki işlemler bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamına girmemektedir. şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bu hükümlere göre, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğüne yapacağınız tuz temin ve nakliyesi işi tevkifat kapsamında sayılan hizmetler arasında yer almadığından tevkifata tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5788/2957

18/12/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi: 14.12.2006 tarih ve 5 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın tetkikinden; mülkiyeti hazineye ait …… İlçesi ….. Mah. 88 ada 17 ve 19 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde bulunan Şerifler Yalısı Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince yapılan pazarlık usulü ihale sonucu birliğinizce 5 yıl süre ile kiralanacağı belirtilerek, söz konusu gayrimenkulün kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olup olmayacağı ile yapılacak kira ödemelerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesindeki mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiş, 17/4-d maddesinde ise, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olacağı hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Vergi Tevkifatı başlıklı 94’üncü maddesinde; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. denilmiş olup, maddenin 5 numaralı bendinde de; 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 50 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin;  V/C-3.Dernek ve Vakıflar ile Kooperatiflerin Gayrimenkul Kira Gelirlerinde Tevkifat başlıklı bölümünün son fıkrasında; Sendikalar, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları, esnaf odaları veya bunların birlikleri ile diğer mesleki kuruluşlara ait oda ve birlikler sözkonusu tevkifatın uygulanmasında dernek olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla, bunlara yapılan kira ödemelerinden de % 22 oranında gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekmektedir. Ancak, Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında ayrılan kamu kurumlarına yapılan kira ödemelerinden sözkonusu gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. şeklinde açıklama bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, hazineye ait taşınmazın birliğiniz tarafından kiralanması işleminin katma değer vergisinden istisna tutulması, ayrıca yapılacak kira ödemelerinden de gelir vergisi tevkifatının yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5573/

…/09/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi: a) 11.05.2006 tarih ve 7016 kayıt numaralı elektronik posta ile gelen dilekçeniz.

b) 18.05.2006 tarih ve 20-5573/1157 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı dilekçeniz ile hizmet sunan bir işletmenin müşterileri ile anlaştığı katma değer vergisi dahil tutarı faturada katma değer vergisi dahil olarak mı yoksa katma değer vergisi hariç olarak mı düzenleyeceği, bu konuda yasal bir zorunluluğun olup olmadığı hususundaki görüş talebiniz üzerine Vergi Dairesi Bakanlığımızca ilgi (b)’de kayıtlı mukteza düzenlenmiş ve söz konusu muktezanın bir örneği de Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmişti.

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 01.09.2006 tarih ve 68122 sayılı yazı gereğince, söz konusu muktezamız aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah başlıklı 20’inci maddesinde 1- Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.

2- Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder. hükmü amirdir.

Aynı Kanunun Oran başlıklı 28’inci maddeye ekli I Sayılı Listenin 20’inci maddesini izleyen fıkrasında Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır. hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 22 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin I/A bölümünde Gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükelleflerinden perakende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa edenlerin mal satışlarına ve hizmetlere ait etiket ve listelerdeki fiyatlar, katma değer vergisi dahil tek tutar olarak ifade edilecektir. II/A bölümünde ise Yukarıdaki kapsama giren mükelleflerin işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisi ayrıca gösterilmeyecek, bedel, vergi dahil tek tutar olarak ifade edilecek, ancak belgede KDV DAHİLDİR ibareli bir şerh bulunacaktır. şeklinde açıklanmıştır.

Bu hükümlere göre, perakende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa edenlerin düzenleyecekleri faturalarda, mal veya hizmet bedelinin katma değer vergisi dahil olarak gösterilmesi ve KDV DAHİLDİR ibaresinin bulunması gerekmektedir.

Ancak, alacakları hizmeti işletmelerinde kullanacak olan katma değer vergisi mükelleflerine kesilen faturalarda katma değer vergisinin ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5661/272

09/11/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 06.10.2006 tarih ve 13535 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, lojistik hizmetleri yapan kurumunuzun, serbest bölgede faaliyet gösteren firmalara yaptığı konteyner indirme yükleme ve nakli ile TCDD vagonlarından yük boşaltılması ve serbest bölgeye nakil hizmetleri nedeniyle katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı, ayrıca yapım işleri alanında faaliyet gösteren firmalara yapılan hizmetlerin tevkifat kapsamında olup olmadığı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

a) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler başlıklı 12’nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır. hükmü mevcuttur.

Öte yandan, 26 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (K) bölümünde ise hizmet ihracı istisnası uygulanabilmesi için, Kanunun 12’inci maddesinde belirtilen şartlarla birlikte;

1- Fatura ve benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

2- Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi şartlarının hepsinin birlikte aranacağı belirtilmiştir.

Yine Katma Değer Vergisi Kanununun 14’üncü maddesinde, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşımacılık işlerinin vergiden istisna olduğu belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, serbest bölgede faaliyet gösteren firmalara yapılan hizmetler yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet, serbest bölgeye yapılan taşıma işlerinin de taşımacılık istisnası kapsamına girmemesi nedeniyle bu firmalara düzenlenen faturalarda katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

b) Diğer taraftan, aynı Kanunun 9’uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiş olup, söz konusu yetkiye istinaden 91 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır. Tebliğin Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar başlıklı A/2 bölümünde Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşların yine aşağıda belirtilecek işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.

-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,

-Döner sermayeli kuruluşlar,

-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

-Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),

-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

-Bankalar ve özel finans kurumları,

-Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

-Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler (bunlar yalnızca yapım işleri, temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri ile yemek servis hizmetlerine ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır.),

-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmakla zorunludur. denilmektedir.

Yine Tebliğin A/3 ve A/5 bölümleri ile 96 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5.1 bölümünde tevkifat yapılacak işlemler ve bunların kapsamı ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Buna göre, kurumunuzun tevkifat yapma zorunluluğu bulunan kurumlara veya bunların alt yüklenicilerine yukarıda belirtilen tebliğlerde sayılan işleri yapması durumunda katma değer vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5667/269

09/11/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : a) 17.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/276 sayılı yazınız,

b) 03.11.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/306 sayılı yazınız.

İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarınızın tetkikinden, Belediyeniz tarafından yürütülmekte olan …………………… İnşaatı Yapım İşine ilişkin olarak Belediyeniz adına 04.08.2006 tarih ve 84794 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alındığı belirtilerek, söz konusu Yatırım Teşvik Belgesinin eki yerli ve ithal makine ve teçhizat listelerinde yer alan makine ve teçhizatın yüklenici tarafından satın alınarak Belediyenize tesliminde katma değer vergisi uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna başlıklı 13’üncü maddesinin (d) bendinde (4369 sayılı Kanunun 59’uncu maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 01.08.1998) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar).nin vergiden müstesna olduğu hükmü bulunmaktadır.

Öte yandan, teşvik belgeli mallarda katma değer vergisi istisnası uygulamasının açıklandığı 69 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin l.l.l. Kapsam ve Tanım başlıklı bölümünde istisna kapsamına makine ve cihazların dahil olduğu ifade edilmiştir.

Aynı Tebliğin 1.1.4. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi başlıklı bölümünde ise Yukarıdaki şartlara uygun olarak satış yapanlar, teslimden sonra yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle ortaya çıkan vergi ve cezalardan sorumlu olmayacaklardır. Bu durumda ziyaa uğratılan vergi alıcılardan, yürürlükteki mevzuata göre ceza uygulanacak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır. denilmektedir.

Ayrıca, 87 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A. TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE YAPILAN MAKİNE-TEÇHİZAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA başlıklı bölümünde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesine 4369 sayılı Kanunla eklenen (d) bendine göre, teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine-teçhizat teslimleri vergiden müstesnadır. Bu hüküm uyarınca, teşvik belgesinde yer alsa dahi, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar ile makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak olanlara yapılacak teslimlerde istisna uygulanamayacaktır. denilmek suretiyle istisna kapsamında yer alacak makine ve cihazın indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca yayımlanan 2 no.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin (B) bölümünde 24.04.2003 tarihinden sonra, KDV Kanununun 13/d maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanmak üzere vergi dairelerine dilekçe ile başvuran yatırımcılara Tebliğde belirtilen yazı verilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

1. Yatırımcının vergi dairesinde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığı tespit edilecektir.

2. Yatırımcının iştigal konusu ve yatırım sonunda üretilecek mal ya da hizmetin mahiyeti göz önünde tutularak, yatırım teşvik belgesi eki listelerde belirtilen makine-teçhizatın indirim hakkı tanınan işlemlerle ilgili olup olmadığı tespit edilecektir.

4. Daha sonra ihtilaflara neden olmaması için, indirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan mükelleflerin (Devlet üniversite ve hastaneleri, Belediyeler vb.) durumu değerlendirilirken teşvik belgelerinde yer alan makine-teçhizatın hangi amaçla kullanılacağı mutlaka araştırılacaktır. Mesela, bir Devlet üniversitesinin öğrencilerin eğitiminde kullanacağı makine ve teçhizat, yatırım teşvik belgesinde yer alsa bile, üniversiteye yukarıda belirtildiği şekilde yazı verilmeyecektir. Bunun gibi, Belediyelerin asfalt dökümü, kanalizasyon inşası gibi verginin konusuna girmeyen beledî faaliyetlerde kullanacakları makine-teçhizat için, yatırım teşvik belgesinde yer alsa bile, istisnadan yararlanmasına imkan tanıyan yazı verilmeyecektir. denilmektedir.

Bu hükümlere göre, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan Belediyenize teşvik belgesi kapsamında teslim edilecek olan yerli ve ithal makine ve teçhizatların, indirim hakkı tanınan işlemlerde, diğer bir ifade ile vergiye tabi işlemlerde kullanılması durumunda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna hükümlerinden yararlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılmaması durumunda ziyaa uğratılan verginin ceza ve gecikme faizi ile birlikte Belediyenizden aranacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-511/732

09/03/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 23.02.2007 tarih ve 1078 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın tetkikinden, Kurumunuzun sağlık yardımlarından yararlanan özürlü kişilerin kullanmak zorunda olduğu ortopedik protez, ortez ve cihaz ile diğer tıbbi araç ve gereçlerin bedellerinin ödenmesi işleminde Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-s maddesi gereğince katma değer vergisinin cihaz bedeline eklenip eklenmeyeceği, ayrıca özürlülük durumunu tespit amacıyla tıbbi malzeme (protez, ortez ve cihaz) kullanımı için düzenlenmiş sağlık kurulu raporu dışında herhangi bir belgenin talep edilmesinin gerekip gerekmediği hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı 17’inci maddesinin Diğer İstisnalar başlıklı 4’üncü fıkrasının (s) bendinde; (5378 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen bent; Yürürlük Tarihi: 07.07.2005) Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç kapsamında değerlendirilen ortopedik ortez-protez, yazı makinası, kabartma klavye veya özel bilgisayar programları katma değer vergisinden istisna edilmiş olup, bunların teslimi sırasında katma değer vergisi hesaplanmaması gerekmektedir. Katma değer vergisi istisnası uygulaması yönünden sağlık kurulu raporu dışında başka bir belge ibrazına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5550/

…/…./2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi: 07.04.2006 tarih ve 5502 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden; dilekçeniz ekinde bulunan satış sözleşmesine göre daire satışı yaptığınız, sözleşmenizde daire satış bedelinin yazılı olduğu, katma değer vergisinin satış bedelinin içinde olarak mı yoksa satış bedeli üzerinden ayrıca katma değer vergisinin alınıp alınmayacağının ve sözleşmenizde Alıcı satın almış olduğu dairelerin kendi adına tescili sırasında doğacak harç, rüsum ve diğer vergilerden kendi payına düşen kanuni masrafları ödeyecektir. maddesinin katma değer vergisi için geçerli olup olmadığı hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah başlıklı 20’inci maddesinde 1- Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.

2- Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder. hükmü amirdir.

Aynı Kanunun Oran başlıklı 28’inci maddeye ekli I Sayılı Listenin 20’inci maddesini izleyen fıkrasında Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır. hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 22 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin I/A bölümünde Gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükelleflerinden perakende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa edenlerin mal satışlarına ve hizmetlere ait etiket ve listelerdeki fiyatlar, katma değer vergisi dahil tek tutar olarak ifade edilecektir. II/B-2 bölümünde ise İmalat işi ile uğraşanlar da toptan satışlarında genel esaslara göre vergiyi ayrıca gösterecek, perakende satışlarında ise bu tebliğ esaslarına göre işlem yapacaktır. şeklinde açıklanmıştır.

Bu hükümlere göre, perakende olarak nihai tüketicilere yaptığınız konut satışlarında satış bedeline katma değer vergisinin dahil olması gerektiğinden ayrıca katma değer vergisi hesaplanmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-523/1174

01/05/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 09.04.2007 tarih ve 5133 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, Başkanlığımız ………….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………… vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellef olduğunuz, Kayseri Serbest Bölgesinde kurulduğunuz ve KSR-41 no’lu faaliyet ruhsatı ile sadece serbest bölgede faaliyet gösterdiğiniz, şirketiniz aktifinde kayıtlı bulunan ……….. plaka sayılı otomobilin …………………. isimli şahsa satıldığı belirtilerek, şirketiniz katma değer vergisi yönünden mükellef olmadığından katma değer vergisi uygulaması hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler başlıklı 1’inci maddesinin 2’inci fıkrası ile her türlü mal ve hizmet ithali katma değer vergisinin konusuna alınmış olup, mal ve hizmet ithalinde mükellef ithalatı gerçekleştirenlerdir.

Aynı Kanunun Mal ve Hizmet İhracatı başlıklı 11’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde, ihracat teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmış, 39 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin III – SERBEST BÖLGELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI başlıklı bölümünde de, serbest bölgelere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının yürürlükteki mevzuata göre belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirildiği takdirde, ihracat teslimi olarak değerlendirileceği açıklanmıştır.

Yine aynı Kanununun İthalatta Matrah başlıklı 21’inci maddesinde, ithalatta katma değer vergisinin matrahını oluşturan unsurlar sayılmış, Teminatlı işlemler başlıklı 49’uncu maddesinde ise, Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören her türlü madde ve kıymetlere ait Katma Değer Vergisi de aynı usule tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarını belirleyen ve 30 Temmuz 2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 17.01.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanların dışındaki teslim ve hizmetler için % 18 oranında katma değer vergisi uygulanacağı belirtilmiş, (I) sayılı listenin 8’inci fıkrasında ise kullanılmış binek otomobillerinin % 1 oranında katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalara yapılan teslimler, serbest bölgelerin gümrük hattı dışı olduğu ve bu teslimler için Dış Ticaret Rejimi hükümleri uygulandığından, bu teslimlerin genel usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu teslimler Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1’inci maddesi gereğince ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecektir.

Serbest Bölgeye ihraç edilen bu malların bölgedeki satıcılar tarafından tekrar Türkiye’deki bir şahsa satışı ise ithalat kapsamında Kanunun 1/2’inci maddesine göre katma değer vergisine tabi olup, ithal işlemi nedeniyle ödenmesi gereken verginin ithalatı gerçekleştirenler tarafından beyanı ve ödenmesi gerekmektedir.

Bu hükümlere göre, serbest bölgede faaliyette bulunan şirketiniz adına kayıtlı binek otomobilin, yurt içindeki bir şahsa satışının % 1 oranında katma değer vergisine tabi olması gerekmekte olup, söz konusu verginin ithalatı gerçekleştiren şahıs tarafından beyan edilerek ödenmesi gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV.20-5610/ 75

16/01/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi: 18.07.2006 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden; ………….Vergi Dairesinin ………………. vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefiyetinize konu kristal ve kesme şeker üretimi faaliyetiniz ile ilgili olarak, indirimli orana tabi işlemler nedeni ile yüklenilen ve indirimle giderilmeyen katma değer vergisi için mahsuben iade talebinde bulunulması halinde, teminat mektubu miktarı ve indirimli teminat uygulamasından yararlanılıp yararlanılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2’nci maddesi gereğince indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulamasına ilişkin alt sınır 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için 10.000.-YTL olarak belirlenmiş olup 99 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde söz konusu iadelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

99 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde, Vergilendirme dönemleri itibariyle 4.000.- YTL’yi aşmayan mahsup talepleri inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecek, talep belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle geçerlik kazanacaktır.

4.000.-YTL ve üstündeki mahsup talepleri vergi inceleme veya YMM tasdik raporu karşılığında yerine getirilecektir. Talep tutarının 4.000.- YTL’yi aşan kısmı kadar teminat gösterilmesi halinde ilgili belgelerin tamamlanıp teminatın verildiği tarih itibariyle mahsup talebi geçerlik kazanacak, teminat vergi inceleme veya YMM tasdik raporu ile çözülebilecektir. YMM tasdik  raporlarında ihracat istisnasından doğan katma değer vergisi alacaklarının iadesi ile ilgili limitler uygulanacaktır. Ancak 2006  yılı içindeki indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinde, tam tasdik sözleşmesinin bulunmaması halinde de miktara bakılmaksızın mahsuben iade işlemi yapılabilecektir.

84 Seri No.lu  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (I/1.4.) bölümünde belirtilen mükelleflerin bu kapsamdaki mahsuben iade talepleri, yukarıda  yer alan belgelerin ibrazı üzerine miktara bakılmaksızın inceleme raporu, YMM tasdik raporu veya teminat aranmadan yerine getirilecektir.

İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan mahsuben (yılı içinde) iade taleplerinde 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan ve bu Tebliğe aykırı olmayan açıklamalar geçerli olacaktır. ifadesine yer verilmiştir.

Ancak, 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan indirimli teminat uygulaması mahsuben iadeler için geçerli olmayıp nakden iadeler için geçerli olan bir uygulamadır. Ayrıca, yukarıda da belirtildiği  üzere 99 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde talep tutarının 4.000.- YTL’yi aşan kısmı kadar teminat gösterileceği ifade edildiğinden söz konusu tebliğ kapsamına giren mahsuben iadeler için indirimli teminat uygulaması geçerli olmayacaktır.

Buna göre, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2’nci maddesi gereğince indirimli orana tabi işlemler nedeni ile yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin mahsuben iade talebi için 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğin’de yer alan indirimli teminat oranından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, mahsuben iade talebinizin teminat verilmek suretiyle yerine getirilmesi durumunda teminatın, ilgili dönemde fiilen mahsubu talep edilen tutar kadar alınması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5640/2157

28/09/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi: 24.08.2006 tarih ve 11633 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden; özetle, kurumunuzun akaryakıt istasyonu işletmeciliği, yolcu taşıma işi ve uluslararası yük taşıma faaliyetlerini birlikte yaptığı, akaryakıt ticareti ile ilgili, hakkında sahte fatura düzenleme fiili nedeniyle tespit bulunan ……………………………..’nden otogaz alışlarınız bulunduğu, bunun yanında uluslararası yük taşımacılığı nedeniyle iade talebi sırasında, iadesi istenilen vergiler arasında …………………………..’nden yapılan gaz alışlarına ilişkin herhangi bir KDV yüklenimi bulunmadığı göz önünde bulundurularak, iade işleminin gaz alışları ile ilişkilendirilmeksizin yerine getirilip getirilemeyeceği, ödemenin çekle yapılmasının müteselsil sorumluluktan kurtarıp kurtarmıyacağı, iade işleminin teminat karşılığı yapılıp yapılamıyacağı yapılacaksa teminat tutarının ne olacağı hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Transit Taşımacılık başlıklı 14’üncü maddesinin 1’inci bendinde Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır. hükmü mevcuttur.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11’inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle doğan katma değer vergisi iade taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar, bu Kanunun 32’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bu Tebliğ ile yeniden belirlenmiş, ihracat istisnası ve ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iadelerin kural olarak bu Tebliğin I. Genel Esaslar, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mükelleflerin iade taleplerinin ise Tebliğinin II. Özel Esaslar bölümündeki açıklamalara göre yerine getirilmesi öngörülmüştür.

Aynı Genel Tebliğin II. ÖZEL ESASLAR bölümünde Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mükelleflerin nakden veya mahsuben iade talepleri bu bölümdeki özel esaslara göre yerine getirilir. (87 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (C/2-b) maddesiyle eklenen paragraf) Şu kadar ki, bu kapsama giren iade hakkı sahibi mükelleflerin kendilerine ait vergi ve SSK prim borçları için yapacakları mahsup talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.

II/1.1. Kapsam başlığı altında da İade talepleri özel esaslara göre yerine getirilecek mükellefler kapsamına;

– SMİYB düzenledikleri ya da kullandıkları konusunda haklarında rapor bulunan mükellefler, bu mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki ortakları ve kanuni temsilcileri ile bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketler ve rapor bulunanlardan mal alanlar,

girmektedir. açıklamalarına yer verilmiş bulunmaktadır.

Anılan Genel Tebliğin II/3. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar başlıklı bölümünün 3.1. paragrafında Kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayanların mal veya hizmet satın aldığı mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunması halinde, bu mükelleflerden yapılan (haklarında olumsuz tespit bulunanlardan sadece olumsuz tespitin yapıldığı dönemlerdeki) alışlara isabet eden kısma dört kat teminat gösterilmesi veya bu alışlara isabet eden kısmın iade talebinden çıkarılması halinde, kalan kısma ve diğer dönemlere ilişkin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. şeklinde açıklama yapılmıştır.

Diğer taraftan aynı Genel Tebliğde müteselsil sorumluluk konusunun izah edildiği III. bölümün 1.1. İşleme Doğrudan Taraf Olanlar başlıklı alt bölümünde; Mal veya hizmet alım-satımında satıcının katma değer vergisini Hazine’ye intikal ettirmediğinin tespit edilmesi halinde, bu satıcı tarafından doğrudan mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen mükellefler, işlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi ile sınırlı olmak üzere, Hazine’ye intikal etmeyen vergiden aşağıda, (bu Tebliğin III/2.) bölümünde, belirtilen usul ve esaslara göre satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.

Ancak alıcılar, katma değer vergisi dahil toplam işlem bedelini;

– ödemenin çekle yapılmış olması halinde Türk Ticaret Kanununun 697’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına uygun olarak çek düzenlemeleri ve lehine çek keşide edilenin vergi kimlik numarasını yazmaları,

halinde müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar. Bu çerçevede herhangi bir hesaba bağlı olmaksızın, örneğin kasadan ödeme yapılması şeklinde, gönderilen havaleler sorumluluğu kaldırmaz. Ayrıca dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri gibi ihracata aracılık eden mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri için ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin de ödemelerini yukarıda belirtilen şekilde tevsik etmeleri gerekir.

Ancak alıcı ile satıcı arasında muvazaaya dayanan bir işlem yapıldığının veya menfaat sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin bulunduğunun vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlarla tespit edilmesi halinde ödeme yukarıdaki şekilde tevsik edilmiş olsa bile müteselsil sorumluluk kalkmayacaktır.denilmiştir.

Bu hükümlere göre, akaryakıt ticaretiniz ile ilgili ………………………….’nden alınan otogaz faturalarına isabet eden katma değer vergilerinin, uluslararası taşımacılık istisnası kapsamında iadesi talep edilen vergiler arasında yer almaması durumunda iade talebinin genel esaslara göre yerine getirilmesi, iadesi gereken vergiler arasında yer alması durumunda ise kurumun kendi borçlarına mahsup talebi olması halinde genel esaslara göre, diğer hallerde belgenin iadeden çıkartılması veya belgeye isabet eden verginin 4 kat teminat alınmak suretiyle genel esaslara göre yerine getirilmesi gerekmektedir. Müteselsil sorumluluk müessesesi katma değer vergisi iadesi ile doğrudan ilgili olmayıp tebliğde belirtilen hususların mevcudiyeti halinde müteselsil sorumluluk uygulamasına muhatap olunmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-545/1592

18/06/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 11.06.2007 tarih 8046 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, …………………. Vergi Dairesinin ………….. vergi kimlik numarasında madencilik işi ile iştigal eden mükellef olduğunuz, Maden Kanununun 14’üncü maddesi gereğince işletmenin bulunduğu Belediye ve İl Özel İdaresine idare payı ödediğinizden bahisle, bu payların ihracat ve ihraç kayıtlı satışlarınız nedeniyle hak kazandığınız katma değer vergisi iadelerinden mahsup edilip edilmeyeceği konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinde ihracat ve ihraç kayıtlı satışlar KDV’den istisna edilmiş, 32’nci maddesinde ise; bu istisnadan dolayı tahsil edilemeyen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri nedeniyle hesaplanan katma değer vergisinden indirileceği, indirilemeyen kısmın ise Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayınlanan, 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin I/1.1 Mahsup Yoluyla İade başlıklı bölümünde; Katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim borçlarına mahsubu talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir….

Aralarında mal veya hizmet alışverişi olmasa bile, iade alacağının;

– sermayelerinin % 51 veya daha fazlası Devlete ait kuruluşlarda bağlı müessese, iştirak veya ortaklıkların,

– sermaye şirketleri, kooperatifler, kollektif şirketler ve adi ortaklıklarda ise ortakların

vergi borçlarına mahsubu mümkündür. denilmektedir.

Bu hükümlere göre, ihracat ve ihraç kayıtlı satışlarınız nedeniyle hak kazandığınız katma değer vergisi iade alacaklarınızın Belediye ve İl Özel İdaresine ödeyeceğiniz idare paylarına mahsup edilmesi mümkün bulunmamakta olup, adı geçen Kurumların vergi borçlarına mahsup edilebileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5638/2459

06/11/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : a) 24.08.2006 tarih ve 11625 kayıt numaralı dilekçeniz.

b) 08.09.2006 tarih ve 20-5638/2022 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı dilekçeniz ile firmanızın kamu kurumlarından ihale usulü ile iş olarak taahhüt işi yaptığı, mal temini dışındaki firmanız adına kesilen nakliye gibi faturalardan tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep etmeniz üzerine, Başkanlığımızca ilgi (b)’de kayıtlı mukteza düzenlenmiş ve söz konusu muktezanın bir örneği de Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 27.10.2006 tarih ve 83310 sayılı yazı gereğince, söz konusu muktezamız ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9’uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 91 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2 bölümünde tevkifat yapacak kurumlar sayılmış, A/3 bölümünde tevkifat uygulanacak işlemler belirtilmiş, A/5-a bölümünde de yapım işleri ile bağlantılı olarak yapılan ve yapım hizmetinin parçası olarak ifa edilen nakliye hizmetinin tevkifat kapsamında değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre; yapım işinin bir unsuru olan, yapım işinden bağımsız olarak yapılmayan ve devredilerek 3’üncü kişilere yaptırılan nakliye hizmeti yüklenilen müteahhit tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

Bu çerçevede, firmanızın kamu kurumlarından ihale ile aldığı yapım işi ile ilgili nakliye hizmetinin tamamının asıl işten bağımsız olarak yapılmaması, bu işin bir unsuru olması ve alt yüklenicilere devredilerek yapılması tevkifata tabidir. Ancak, devir söz konusu olmaksızın yapım işi ile ilgili bir hizmet alımı mahiyetinde ise tevkifat uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-537/1410

26/05/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 18/05/2007 tarih ve 7081 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, ………… Vergi Dairesinin ………………vergi kimlik numarasında her nevi büro çelik eşyası, yatak ve ev tekstili, mobilya, mefruşat, ev gereçleri imalatı, alım satımı, bunlar için lüzumlu bulunan ham ve yardımcı malzemelerin ithali ve bunların ihracı faaliyetinden dolayı mükellef olduğunuz, yatakların kaplanması için kullanılan yatak kapitonesinin katma değer vergisi oranı konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Katma değer vergisi oranları Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayınlanan 2002/4480 sayılı kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi  işlemler için ise  % 18 olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, 06/03/2006 tarih 2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katma değer vergisi oranlarını düzenleyen 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümü 16’inci sırasında; (2006/10138 sayılı BKK ile eklenen sıra) Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler, 17’nci sırasında ise (2006/10138 sayılı BKK ile eklenen sıra) Yukarıdaki 16 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) sayılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak yayınlanan 39 seri numaralı Katma Değer Vergisi Sirkülerinin b)  Mensucat başlıklı bölümünde; kapitoneli ve kauçuklu mensucat yukarıdaki 16 numaralı sırada yazılı mensucatlar kapsamında değerlendirilmiştir.

Bu hükümlere göre, yatakların kaplanması için kullanılan yatak kapitonesinin yatakla birlikte ayrılmaz parçası halinde teslimi yatak teslimi sayılacağından genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmekte olup, kapitonenin tek başına tesliminin ise % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulması gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5605/70

15/01/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : a) 12.07.2006 tarihli dilekçeniz.

b) 27.07.2006 tarih ve 20-5605/1656 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı dilekçeniz ile kooperatifinize ait konut inşaatının emanet usulü ile yaptırıldığından, kooperatifiniz adına yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında görüş talep etmeniz üzerine, Başkanlığımızca ilgi (b)’de kayıtlı mukteza düzenlenmiş ve söz konusu muktezanın bir örneği de Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmişti.

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 05.01.2007 tarih ve 293 sayılı yazı ile aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Konut Yapı Kooperatiflerine verilen inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 49 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin A/1-c bölümünde, konut yapı kooperatiflerinin emanet usulüyle inşaat yaptırmaları halinde, taşeron ve müteahhitler tarafından konut yapı kooperatiflerine yapılan malzeme hariç işçilik hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olacağı, bunun dışında inşaatta kullanılmak üzere kooperatifin kendisi tarafından piyasadan mal ve hizmet temin edilmesi halinde satın alınan mal ve hizmetlerin vergiye tabi tutulacağı ifade edilmiştir.

Buna göre Kooperatifiniz tarafından emanet usulü ile yaptırılan inşaat işiyle ilgili olarak taşeron ve müteahhitlerden temin edilecek malzeme hariç işçilik hizmetleri ile taşeron ve müteahhitlerin malzeme dahil verdikleri inşaat taahhüt işleri 49 ve 66 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nde sayılan şartları taşımak kaydıyla, bina inşaat ruhsatının 29/07/1998 tarihinden önce alınmış olması halinde katma değer vergisinden istisna tutulacak, bu tarihten sonra alınmış olması halinde ise % 1 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

Öte yandan, Kooperatifinizin doğrudan piyasadan mal satın alması halinde bu alımlar genel esaslara göre katma değer vergisine tabi tutulacak, söz konusu alımlarda istisna veya indirimli katma değer vergisi oranı uygulamasından yararlanılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi hk.

Katma Değer Vergisi hk.

TARİH: 18/07/2011

SAYI: B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-KDV-28-1-25

KAPSAM

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-KDV-28-1-25

18/07/2011

Konu: Katma Değer Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanız tarafından verilen psikoteknik değerlendirme hizmetine uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin B/21 inci sırasında, İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri yer almaktadır.

Buna göre, firmanız tarafından psikoteknik test ve araştırmalar yapılması şeklinde verilen hizmetler 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilmediğinden %18 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-539/1581

15/06/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 04.06.2007 tarih ve 7785 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden ……………..Vergi Dairesinin …………… vergi kimlik numaralı mükellefi olarak lokantacılık faaliyetinde bulunduğunuz, 01.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren, bazı gıda maddelerinin  katma değer vergisi oranında indirim öngören Bakanlar Kurulu Kararından bahisle, lokantanızda vermiş olduğunuz hizmetler içerisinde KDV oranı indirilen malların bulunduğu, bu malları yemek aralarında veya paket olarak satmanız halinde 01.01.2008 tarihine kadar uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1’inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi tutulmuş, aynı Kanunun 28’inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.02.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları belirlenmiş olup, söz konusu Karara göre Karar eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, listede yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 oranında katma değer vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki karar kapsamındaki oran ve listelerden (II) sayılı listeye (2007/12143 sayılı BKK ile eklenen sıra Yürürlük:01/01/2008) 23 sıra numarası ile eklenen bendinde; Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)’in 01.01.2008 tarihinden itibaren katma değer vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.06.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dilekçenizde belirttiğiniz kadayıf, baklava, pasta, meyve suları, ayran, sucuk, salam, sosis, pastırma, dondurma gibi birçok gıda maddesine uygulanan katma değer vergisi oranı % 18’den % 8’e indirilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, lokantacılık faaliyetiniz kapsamında, yemek hizmeti sırasında veya paket olarak yapacağınız teslimlerin 01.01.2008 tarihine kadar genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

Vergi Uygulama Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.27.15.01/05-515-185/

Konu: Katma Değer Vergisi

İlgi: 14.10.2005 tarih ve 4784 Sayılı yazınız.

Defterdarlığınızca, ATM cihazlarının konulması amacıyla … Bankasına yapılan kiralama işlemi katma değer vergisine tabi bulunmadığından bu işlem ile ilgili olarak alınan fazla ve yersiz katma değer vergisinin iade edilip edilmeyeceği ile iadeye esas belgelerin bildirilmesi istenilmiştir.

Bankalara ait ATM cihazlarının konulması amacıyla yapılan kiralama işlemlerinin iktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin kiralanması niteliğinde olması, ayrıca bu tür kiralama işlemlerinde üretim veya işletme hakkının kiralanması gibi bir durumun da söz konusu olmaması nedeniyle katma değer vergisi hesaplanmaması gerekmektedir.

Bu çerçevede bu işlem ile ilgili olarak alınan fazla ve yersiz katma değer vergisinin ise 23 ve 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümlerine göre iade edilmesi gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 8. maddesiyle fazla ve yersiz ödenen katma değer vergisinin iadesine imkan tanınmıştır.

Fazla ve yersiz ödenen vergilerin indirim hakkına sahip olanlara 91 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ hükümlerine göre, fazla ve yersiz vergiye muhatap olanların katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması, bulunsa bile fazla ve yersiz verginin indirim hakkı tanınmayan işlemlerle ilgili olması halinde bu verginin iadesi 23 Seri Numaralı KDV Genel Tebliğinin (B) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Fazla ve yersiz vergiye muhatap olan katma değer vergisi mükellefi ve indirim hakkına sahip ise, 91 nolu katma değer vergisi tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde kıyaslamalar yaparak “Sonraki döneme devreden KDV” bulunması halinde iade bir dilekçeyle talep edilecek “Sonraki döneme devreden KDV” listesi eklenecektir. 91 Nolu KDV Genel Tebliğinde belirtilen haller dışında YMM Tasdik Raporu veya İnceleme Raporu aranacaktır.

Fazla ve yersiz ödemeye muhatap olanın katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmuyorsa bulunsa bile fazla ve yersiz verginin indirim Hakkı Tanınmayan işlemlerle ilgili olması halinde 23 Seri Nolu Tebliğe göre yersiz vergiye muhatap olan ile bu işleri yapan mükellefin birlikte vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Muhatap olanların İndirim Hakkına Sahip olmadıkları tespit edilmesi halinde bu vergiler Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bunlara verilmek üzere mükellefe iade edilecektir.

Ayrıca bankaya iade edilecek katma değer vergisi, ödendiği dönemde kurumlar vergisi yönünden gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmışsa katma değer vergisinin iadesi ile birlikte kurumlar vergisi yönünden de gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerektiği açıktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5666/2393

01/11/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 18.10.2006 tarih ve 14189 kayıt numaralı elektronik posta ile gelen dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, kurumunuzun özel okul hizmetleri sunduğu belirtilerek, kurumunuzun müşterileri ile anlaştığı katma değer vergisi dahil hizmet tutarlarını belgelendirirken, katma değer vergisi dahil olarak mı yoksa katma değer vergisi hariç olarak mı düzenleyeceği, bu konuda yasal bir zorunluluğun olup olmadığı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah başlıklı 20’inci maddesinde 1. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.

2. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder. hükmü mevcuttur.

Aynı Kanunun Oran başlıklı 28’inci maddeye ekli I Sayılı Listenin 20’inci maddesini izleyen fıkrasında Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır. hükmü yer almaktadır.

Konuyla ilgili 22 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin I/A bölümünde Gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükelleflerinden perakende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa edenlerin mal satışlarına ve hizmetlere ait etiket ve listelerdeki fiyatlar, katma değer vergisi dahil tek tutar olarak ifade edilecektir. denilmiş olup, II/A bölümünde de Yukarıdaki kapsama giren mükelleflerin işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisi ayrıca gösterilmeyecek, bedel, vergi dahil tek tutar olarak ifade edilecek, ancak belgede KDV DAHİLDİR ibareli bir şerh bulunacaktır. denilmektedir.

Bu hükümlere göre, KDV DAHİLDİR ibaresinin bulunması gerekmektedir. özel okul işletmeciliği faaliyetinize ilişkin olarak düzenleyeceğiniz faturalarda, hizmet bedelinin katma değer vergisi dahil olarak gösterilmesi ve

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-455/324

08/02/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

…………………………..BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi : 31.01.2007 tarih ve M387ERK010/031/147 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın tetkikinden, Belediyeniz tarafından Gece Kondu Önleme Bölgenizde ihale yolu ile yaptırılacak konutların Katma Değer Vergisinden muaf olup, olmadığı, muaf değil ise Katma Değer Vergisi oranı  hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere,mal teslimi ve hizmet ifaları için uygulanacak katma değer vergisi oranı 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Oran başlıklı 28’nci maddesinde; Katma Değer Vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için  %10’dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye,bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. şeklinde açıklanmış olup, Bakanlar Kurulu bazı mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını aşağıdaki gibi  belirlemiştir.

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere,vergiye tabi işlemler için  % 18

b) I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

c) II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

(I) sayılı listenin 13’ncü bendinde; belediyelere yapılacak 150m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinin %1 oranında vergiye tabi olduğu belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, 150m2’nin altında yaptıracağınız sosyal konutlar için müteahhit firmalara ödeyeceğiniz istihkak bedellerine % 1 oranında Katma Değer Vergisi uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38B.15.01/KDV-20.5662/2387

30/10/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 09.10.2006 tarih ve 13739 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, Başkanlığımız ……………… Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, kooperatif inşaatınızı emanet usulü ile yapacağınız belirtilerek, hazır beton ve diğer mal ve hizmet alışlarınızdan dolayı % 1’lik katma değer vergisi oranına tabi tutulup tutulmayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 3393 sayılı Yasa ile eklenen geçici 8’inci madde ile 31.12.1997 tarihine kadar istisna edilmiş, 4369 sayılı Yasa ile eklenen geçici 15’inci madde ile de 29.07.1998 tarihine kadar ruhsat alan konut yapı kooperatiflerinin istisnadan yararlanabilecekleri hüküm altına alınmıştır. Bakanlar Kurulunun 97/10465 sayılı Kararı ile 01.01.1998 tarihinden geçerli olmak üzere konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat ve taahhüt işleri 28’inci maddede yer alan (I) sayılı listeye (% 1 oranlı teslimler) 10’uncu bent olarak ilave edilmiş, 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile önceki Karar yürürlükten kaldırılarak listeler yeniden düzenlenmiş ve listede 12’nci bent olarak yine yer almıştır.

Diğer yandan, konuyla ilgili olarak yayınlanan 66 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin II- UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI başlıklı bölümünde … % 1 oranı uygulamasında, net alan tanımı yönünden 9 ve 30, inşaat taahhüt işleri açısından da 49 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar geçerli olacaktır. denilmektedir. Yine 49 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde istisnanın kapsamı bölümünde istisnanın uygulanabilmesi için;

-Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,

-İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

-Yapılan işin inşaat işi ve taahhüde dayalı olması gerektiği belirtilmiştir. Tebliğin istisnanın kapsamına giren işler bölümünde bu kapsamdaki işler sıralanmış ve ismen belirtilmeyen işler konusunda Bakanlıktan görüş alınması gerektiği ifade edilmiş, istisna kapsamına girmeyen işlemler ise aynı başlıklı bu bölümde Konut yapı kooperatiflerine yapılan ve inşaat işi niteliğinde olmayan veya taahhüde dayanmayan hizmet ifaları ile her türlü mal teslimleri istisnadan yararlanamayacaktır.

Konut yapı kooperatiflerinin emanet usulüyle inşaat işi yaptırmaları halinde, taşeron ve müteahhitler tarafından konut yapı kooperatiflerine yapılan malzeme hariç işçilik hizmetleri katma değer vergisinden istisna olacak, bunun dışında inşaatta kullanmak üzere piyasadan satın alınan mal ve hizmetler yukarıda da belirtildiği gibi vergiye tabi tutulacaktır. denilmiştir.

Öte yandan, 5 seri no.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde konut yapı kooperatiflerine indirimli oran kapsamında yapılacak inşaat taahhüt işleri hazır beton imal edilip mikserlerle götürülerek kalıplara dökülmesi işi de dahil olmak üzere bir çok iş isim isim belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, konut yapı kooperatifinizin 49 ve 66 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile 5 seri no.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde belirtilen inşaat taahhüt işlerini, taahhüde bağlı olarak taşeron ve müteahhitlere yaptırması halinde söz konusu işlerin % 1 oranında katma değer vergisine tabi tutulması, bunun dışında yapı kooperatifinizin, kooperatif inşaatını emanet usulü yaptırması halinde taşeron ve müteahhitlere yaptırılan malzeme hariç işçilik hizmetleri yine % 1 oranında vergiye tabi olup, inşaatta kullanılacak mal ve hizmetlerin alımı yanında 49 ve 66 seri no.lu Katma Değer Vergisi Tebliğleri ile 5 seri no.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde belirtilen inşaat taahhüt işlerinin taahhüde bağlı olmadan yaptırılması durumunda genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

Vergi Uygulama Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.27.15.01/06-515-9/ 16/03/2006

Konu: Katma Değer Vergisi

İlgi: 25.01.2006 tarih ve 2006/00048/02 sayılı dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde, oluklu mukavva kutu, jant, pvc pencere, pvc kapı profili, pvc iplik ve pvc kumaş sektöründe faaliyet gösteren imalatçı firmaların müşavirliğini yaptığınızı, 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde imalat artığı metal fire satışlarında yüklenilen katma değer vergisinin beyannamenin 30. satırına ilave edilemeyeceği belirtildiği ve bu nedenle müşavirliğini yaptığınızı firmaların bu imalat sürecinde de;

a) Elektrik kesintileri, renk dalgalanmaları, kenar kesimleri gibi sebeplerle imalat artığı konumundaki pvc kumaş veya iplik firelerinin (atıklarının);

b) Elektrik kesintileri nedeniyle pvc pencere/pvc kapı profili imalatında oluşan pvc hamur atıklarının ve profil hurda kesim firelerinin;

c) Oluklu kutu imalatında oluşan kağıt firelerinin;

satışında yüklenilen katma değer vergisinin hesaplarının 1 No.lu KDV beyannamesinin 30. satırına ilave edilmesine gerek olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşüne başvurulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 5228 Sayılı Kanunun 15. maddesiyle değişen ve 01.08.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4/g maddesinde yer alan “……. metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları (hurda metalden elde edilen külçeler dahil)” hükmü uyarınca bulunan metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi kısmi istisna hükümleri kapsamında katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Kısmi istisna mahiyetinde bulunan bu teslimlere tekâmül eden ve daha önce indirime konu edilmiş bulunan Katma Değer Vergilerinin indirim hesaplarından çıkartılmak ve teslimin yapıldığı dönem katma değer vergisi beyannamesinin 30. satırı olan “ilave edilecek KDV” satırına yazılmak suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Kısmı istisnaya ilişkin genel düzenlemeler bu mahiyette olmakla birlikte Kanunun özelinde 97 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalara rastlamaktayız.

97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir.

“3. HURDA VE ATIK PLASTİKTEN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERDE KDV UYGULAMASI

KDV Kanununun 5035 ve 5228 sayılı Kanunlarla değişik 17/4-g maddesine göre plastik, lastik, kauçuk hurda ve atıklarının teslimi katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu hüküm çerçevesinde, plastik hurda ve atıklarının tesliminde KDV uygulanmamaktadır.

Ancak, plastik hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan pet kırıkları, plastik çapak, plastik granül ve benzeri ürünler, hurda ve atık niteliğini kaybederek imalat sektöründe hammadde olarak kullanılan bir mamul haline gelmeleri nedeniyle KDV Kanununun sözü edilen 17/4-g maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmemektedir.

Genel oranda vergiye tabi olan bu ürünlerin tesliminde 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B/1) bölümü gereğince tevkifat uygulanmaktadır.

Bu Tebliğin yayımını izleyen 5. günde başlamak üzere, tevkifat kapsamına giren işlemlerde bu Tebliğin (1.2) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde alt sınır uygulanması uygun görülmüştür.

4. İSTİSNADAN VAZGEÇENLERİN HURDA VE ATIK TESLİMLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASINDA ALT SINIR

KDV Kanununun 5035 ve 5228 sayılı Kanunlarla değişik 17/4-g maddesi ile daha önce tevkifata tabi olan metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) teslimleri istisna kapsamına alınmış, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (F) bölümünde de, bu teslimlerle ilgili olarak istisnadan vazgeçilmesi halinde tevkifat kapsamında işlem yapılacağı açıklanmıştır.

Bu Tebliğin yayımını izleyen 5. günde başlamak üzere, yukarıda belirtilen tevkifat işlemlerinde bu Tebliğin (1.2) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde alt sınır uygulanması uygun görülmüştür.

5. İMALAT ARTIKLARININ TESLİMİNDE KDV UYGULAMASI

İmalathane ya da fabrikalarda, imalat sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşların teslimi KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre vergiden müstesnadır. Aynı Kanunun 30/a ve 32 nci maddelerine göre bu işlem kısmi istisna kapsamına girmektedir.

Yukarıda belirtilen imalat artıkları, işletmelerin asıl üretim konusunu teşkil etmemekte, asıl ürünlerin imalatı sırasında fire veya atık olarak ortaya çıkmaktadır. Satışa konu olsalar dahi, işletmenin amacı bu fire ve atıkları imal etmek olmadığından, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında bunlara ayrıca bir maliyet izafe edilmemektedir.

Bu durumda, yukarıda sayılan imalat artıkları için yüklenilen bir KDV de söz konusu olmayacaktır.

Bu nedenle sözü edilen imalat artıkları için, “Yüklenilen KDV” hesaplanmak suretiyle teslim edildikleri dönemde KDV Beyannamesinin 30. satırında beyan yapılmasına gerek bulunmamaktadır” açıklamalarına yer verilmiştir.

Genel Tebliğde yer alan açıklamalarda ana hatları itibariyle belirtilen hususlar aşağıdaki gibidir.

a) Plastik hurda ve atıkların çeşitli işlemlerden geçirilmesi sonucu oluşan genellikle plastik atık malzeme imalatında ham madde olarak kullanılması durumunda istisna hükümleri uygulanmayıp, teslimler katma değer vergisine tabi olacaktır. Teslim bedeli üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 86 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümleri uyarınca alıcı tarafından tevkifata (% 90) tabi tutulacaktır. Satıcı ise hesaplanan KDV. (% 10)’ nı 1 No.lu Katma Değer Vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.

b) İstisna hükümlerinin uygulamasını istemeyen mükelleflerin metal, plastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinde (a) bendinde belirttiğimiz tevkifat hükümleri doğrultusunda katma değer vergisine tabi olacaktır.

c) İmalat artığı mahiyetindeki metal kırpıntı, döküntü ve talaşlarının tesliminin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesi uyarınca istisna kapsamına girdiği, sayılan bu imalat artıklarının işletmelerin asıl üretim konusuna teşkil etmediği ve Gelir-Kurumlar Vergileri uygulamasında bunlara maliyet izafe edilemediği nedenleriyle, sayılan bu imalat atıkları nedeniyle yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına ve beyannamenin 30. satırında beyan edilmesine gerek olmadığı belirtilmiştir.

Yapılan bu açıklamalar uyarınca 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşların teslimi dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanmasına ve Katma Değer Vergisi Beyannamesinin 30. satırına ilave edilmesine gerek bulunmamakta, Tebliğde belirtilmeyen diğer imalat artığı maddelerinin tesliminde ise ekonomik değerleri baz alınarak buna isabet eden yüklenilen Katma Değer Vergisi hesaplanması ve Katma Değer Vergisi Beyannamesinin 30. satırına ilave edilmesini gerekmektedir. Ayrıca imalat artığı mahiyetindeki maddelerin çeşitli işlemden geçirilmesi sonucunda elde edilen plastik esaslı maddelerin tesliminde ise katma değer vergisine tabi olacağı ve KDV tevkifatına ilişkin 86 Seri No.lu Genel Tebliğde belirtilen usul ve esasların uygulanması gerektiği tabiidir.

Bilgilerinize rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5675/2808

04/12/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 08.11.2006 tarih ve 14935 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, Başkanlığımız ……………… Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, kooperatif inşaatınızı emanet usulü ile yapacağınız belirtilerek, hazır beton ve diğer mal ve hizmet alışlarınızdan dolayı % 1’lik katma değer vergisi oranına tabi tutulup tutulmayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 3393 sayılı Yasa ile eklenen geçici 8’inci madde ile 31.12.1997 tarihine kadar istisna edilmiş, 4369 sayılı Yasa ile eklenen geçici 15’inci madde ile de 29.07.1998 tarihine kadar ruhsat alan konut yapı kooperatiflerinin istisnadan yararlanabilecekleri hüküm altına alınmıştır. Bakanlar Kurulunun 97/10465 sayılı Kararı ile 01.01.1998 tarihinden geçerli olmak üzere konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat ve taahhüt işleri 28’inci maddede yer alan (I) sayılı listeye (% 1 oranlı teslimler) 10’uncu bent olarak ilave edilmiş, 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile önceki Karar yürürlükten kaldırılarak listeler yeniden düzenlenmiş ve listede 12’nci bent olarak yine yer almıştır.

Diğer yandan, konuyla ilgili olarak yayınlanan 66 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin II- UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI başlıklı bölümünde … % 1 oranı uygulamasında, net alan tanımı yönünden 9 ve 30, inşaat taahhüt işleri açısından da 49 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar geçerli olacaktır. denilmektedir. Yine 49 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde istisnanın kapsamı bölümünde istisnanın uygulanabilmesi için;

-Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,

-İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

-Yapılan işin inşaat işi ve taahhüde dayalı olması gerektiği belirtilmiştir. Tebliğin istisnanın kapsamına giren işler bölümünde bu kapsamdaki işler sıralanmış ve ismen belirtilmeyen işler konusunda Bakanlıktan görüş alınması gerektiği ifade edilmiş, istisna kapsamına girmeyen işlemler ise aynı başlıklı bu bölümde Konut yapı kooperatiflerine yapılan ve inşaat işi niteliğinde olmayan veya taahhüde dayanmayan hizmet ifaları ile her türlü mal teslimleri istisnadan yararlanamayacaktır.

….

Konut yapı kooperatiflerinin emanet usulüyle inşaat işi yaptırmaları halinde, taşeron ve müteahhitler tarafından konut yapı kooperatiflerine yapılan malzeme hariç işçilik hizmetleri katma değer vergisinden istisna olacak, bunun dışında inşaatta kullanmak üzere piyasadan satın alınan mal ve hizmetler yukarıda da belirtildiği gibi vergiye tabi tutulacaktır. denilmiştir.

Öte yandan, 5 seri no.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde konut yapı kooperatiflerine indirimli oran kapsamında yapılacak inşaat taahhüt işleri hazır beton imal edilip mikserlerle götürülerek kalıplara dökülmesi işi de dahil olmak üzere bir çok iş isim isim belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, konut yapı kooperatifinizin 49 ve 66 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile 5 seri no.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde belirtilen inşaat taahhüt işlerini, taahhüde bağlı olarak taşeron ve müteahhitlere yaptırması halinde söz konusu işlerin % 1 oranında katma değer vergisine tabi tutulması, bunun dışında yapı kooperatifinizin, kooperatif inşaatını emanet usulü yaptırması halinde taşeron ve müteahhitlere yaptırılan malzeme hariç işçilik hizmetleri yine % 1 oranında vergiye tabi olup, inşaatta kullanılacak mal ve hizmetlerin alımı yanında 49 ve 66 seri no.lu Katma Değer Vergisi Tebliğleri ile 5 seri no.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde belirtilen inşaat taahhüt işlerinin taahhüde bağlı olmadan yaptırılması durumunda genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-5682/2831

04/12/2006

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 14.11.2006 tarih ve 15196 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, Başkanlığımız …………….Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………………… vergi kimlik numarasında tekstil imalatı ve ticareti faaliyetinden dolayı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, şirketinizin yapacağı tekstil yatırımları için Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde …….. sayılı geçici parsel aldığı ve 07.06.2004 tarihinde tahsis edildiği, daha sonra yatırımdan vazgeçmeniz üzerine arsanın ……………….. Tic. San. A.Ş.’ne devredilip devredilemeyeceği hakkında 28.09.2006 tarihinde Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek muvafakat istediğiniz ve 03.10.2006 tarih ve 1112 sayılı toplantısında devrine muvafakat verildiği belirtilerek, söz konusu parselin 03.10.2006 tarih ve 1112 sayılı Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yönetim kurulu muvafakat kararı ile devrinin Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesine göre 2 yıllık süresi geçmesi nedeniyle katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı 17’nci maddesinin 4. Diğer İstisnalar başlıklı fıkrasının (r) bendinde; (5281 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenen bent; Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 705’inci maddesinde; Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur.

Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır. denilmektedir.

Bu hükümlere göre, gayrimenkullerde mülkiyetin devri tapuya tescil ile mümkün olup adınıza tescili yapılmayan gayrimenkulün satışının katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-515/824

…/03/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 16.03.2007 tarih ve 4019 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, Başkanlığımız ………. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………………….. vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, ………….. Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Sanayi A.Ş.’ne temizlik hizmeti verdiğiniz, temizlik hizmetine istinaden alacağınız olan katma değer vergisi miktarına tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9’uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiş olup, söz konusu yetkiye istinaden 91 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır. Tebliğin Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar başlıklı A/2 bölümünde Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşların yine aşağıda belirtilecek işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.

-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,

-Döner sermayeli kuruluşlar,

-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

-Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),

-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

-Bankalar ve özel finans kurumları,

-Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar

-Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler (bunlar yalnızca yapım işleri, temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri ile yemek servis hizmetlerine ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır.),

-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmakla zorunludur. denilmektedir.

Yine aynı Tebliğin A/3 bölümünde ise Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetlerinin tevkifat kapsamına alındığı belirtilmiştir.

Buna göre, temizlik hizmeti verdiğiniz Kayseri Kardiyoloji Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Sanayi A.Ş. tevkifat yapacak sorumlu kuruluşlar arasında yer almadığından tarafınıza ödenecek temizlik hizmeti bedelleri üzerinden katma değer vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-540/1542

08/06/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına hitaben vermiş olduğunuz 13/04/2007 tarih ve 48383 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile 2006 yılında yapmış olduğunuz indirimli orana tabi işlemlerden dolayı yüklenilen vergilerden hakedişleri 2006 yılında düzenlenmemiş olanlarının iade konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 31/05/2007 tarih ve 49406 sayılı yazı ile aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2’nci maddesi ile 28’inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, yılı içerisinde indirilemeyen, tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan ve yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre iade edileceği hüküm altına alınmıştır. Bu yetkiye dayanılarak 74, 76, 82 ve 85, 92 ve 96 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde konuya ilişkin gerekli düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

Konut yapı kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işine ilişkin yüklenilip yılı içerisinde indirilemeyen katma değer vergisinin iade konusu edilebilmesi için; inşaat taahhüt işinin tamamlanması, geçici veya kesin kabulün yapılması gerekmektedir. Başka bir deyişle indirimli orana tabi işlemlerde iade hakkı, işlemin gerçekleşmesi ile doğmaktadır.

Yıllara sari işlerde iş tamamlanmadan hakediş düzenlenmesi ve % 1 katma değer vergisi tahsil edilmesi halinde ise işlemin hakediş kapsamına giren kısmı ile sınırlı olmak üzere iade hakkı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle işin tamamen bitirilmesi beklenmeden, yıl içindeki hakedişlere bağlı olarak ve hakediş kapsamında ifa edilen hizmetin bünyesine giren vergilerle sınırlı olmak üzere, sözü edilen Genel Tebliğlerdeki açıklamalar çerçevesinde yıllık olarak iade talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, şirketinizin 2006 yılında yapmış olduğu indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergilerden hakedişi düzenlenmeyen aylara ait olanlarının iadesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-520/1099

19/04/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 05.04.2007 tarih ve 4985 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, mimarlık, mühendislik ve inşaat taahhüt işi yaptığınız, üyelerine konut teslim etmek üzere kurulmuş olan toplu konut yapı kooperatifinden ihale ile inşaat yapım işini almak istediğiniz, ancak konut yapı kooperatifinin tek bir ihale ile bütün etütler, projeler ve inşaat işlerini ihale etmek istediği, 49 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde tek başına plan-proje çizimine katma değer vergisi istisnası uygulanmayacağının belirtildiği, yapacağınız işin sadece proje çizimi olmadığı ve inşaat yapım ihalesinin bir parçası olarak proje çizilmesi gerektiği belirtilerek, projeler dahil olarak yapılan işin konut yapı kooperatiflerine inşaat taahhüt işi sayılıp sayılmayacağı ve uygulanacak katma değer vergisi oranının ne olacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 3393 sayılı Yasa ile eklenen geçici 8’inci madde ile 31.12.1997 tarihine kadar istisna edilmiş, 4369 sayılı Yasa ile eklenen geçici 15’inci madde ile de 29.07.1998 tarihine kadar ruhsat alan konut yapı kooperatiflerinin istisnadan yararlanabilecekleri hüküm altına alınmıştır. Bakanlar Kurulunun 97/10465 sayılı Kararı ile 01.01.1998 tarihinden geçerli olmak üzere konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat ve taahhüt işleri 28’inci maddede yer alan (I) sayılı listeye (% 1 oranlı teslimler) 10’uncu bent olarak ilave edilmiş, 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile önceki Karar yürürlükten kaldırılarak listeler yeniden düzenlenmiş ve listede 12’nci bent olarak yine yer almıştır.

Diğer taraftan, 49 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/1 Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerine İlişkin İstisna Uygulaması başlıklı alt bölümünün a) İstisnanın Kapsamı başlıklı bölümünde, Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 8. maddesinde düzenlenen istisnanın uygulanabilmesi için;

– Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,

– İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

–Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması gerekmektedir. şeklinde açıklanmış olup, c) İstisna Kapsamına Girmeyen İşlemler başlıklı bölümünde de, … tek başına hafriyat işi, muhasebecilik, plan-proje çizimi, anayoldaki refüj-lerin ağaçlandırılması ve buralarda toprak üstünün bitki ile kapatılması, kooperatife ait arazinin çevresini kafes ve dikenli tel ile kapatma işi, parselasyon, aplikasyon (araziye uygulama) ve benzeri hizmetlerde istisna uygulanmayacaktır. … denilmektedir.

Bu hükümlere göre, proje çizim işi inşaat taahhüt işi sayılmadığından ihalesinin inşaat taahhüt işleri ile birlikte yapılması durumunda da genel oranda ( % 18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-454/

…/02/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

……………………. İNŞ. TUR. DIŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

İlgi : 31.01.2007 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, ………………. Vergi Dairesinin …………….  vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, S.S. ……………….Konut Yapı Kooperatifi ile S.S. …………………..Konut Yapı Kooperatifine inşaat taahhüt işi yaptığınız, kooperatiflerce konut yapımı için şirketinize teslim edilen arsaların inşaat yapı ruhsatlarının kooperatiflerin kendi adlarına olmaması durumunda, kooperatiflere yapılan inşaat taahhüt işlerinde, indirimli KDV oranının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Kanununun Oran başlıklı 28’inci maddesinde; Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. denilmek suretiyle Bakanlar Kuruluna oran belirleme yetkisi verilmiştir.

Bakanlar Kurulu bazı mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarını;

a) Kanuna ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18,

b)(I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1,

c) (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak belirlemiştir.

Yine Bakanlar Kurulunun 97/10465 sayılı kararı ile 01.01.1998 tarihinden geçerli olmak üzere (I) sayılı listeye 10- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri ilave edilmiş, 2002/4480 sayılı Kararnamede yapılan düzenlemede ise aynı hüküm (I) sayılı listenin 12’nci maddesinde yer almıştır.

Konu ile ilgili olarak 21.11.2003 tarihinde yayınlanan 5 numaralı Katma Değer Vergisi Sirkülerinin 1. Giriş bölümünde; … Öte yandan, sırası ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri % 1 oranında katma değer vergisine tabi tutulmuştur.

İnşaat yapı ruhsatı münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmemiş ise yapılan inşaat taahhüt işlerinin istisnadan veya indirimli oranda katma değer vergisinden yararlanması mümkün değildir.

Ancak Bakanlığımıza intikal eden olaylardan adına inşaat yapı ruhsatı düzenlenmeyen veya sonradan değiştirilerek düzenlenen konut yapı kooperatiflerine inşaat taahhüt hizmeti veren mükelleflerin Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesi uyarınca iade talebinde bulundukları anlaşılmaktadır. Bu sirkülerin yayımlandığı tarihe kadar olan işlemlerde; Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi hükmü çerçevesinde işlemin gerçek mahiyetinin tespiti amacıyla düzenlenecek olan vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporu ile durumun tevsiki halinde indirimli orana tabi inşaat taahhüt işlerini yapanlar Katma Değer Vergisi Kanununun  29/2 maddesi uyarınca iade talebinde bulunabilecektir.

Bu sirkülerin yayımından sonra ise adına münhasıran inşaat yapı ruhsatı bulunmayan kooperatiflere katma değer vergisi istisnası veya indirimli oranda katma değer vergisi uygulanması söz konusu olmayacaktır. denilmektedir.

Bu hükümlere göre, 21.11.2003 tarihinden itibaren adına münhasıran inşaat yapı ruhsatı bulunmayan yapı kooperatiflerinin, indirimli katma değer vergisi uygulamasından yararlanamaması nedeniyle, bu durumdaki kooperatiflere yapılacak inşaat taahhüt işleri % 18 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-431/341

31/01/2007

KONU:Katma Değer Vergisi

……………………TUR.TİC.SAN.A.Ş.

İlgi : 16/01/2007 tarih 001 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, …………… Vergi Dairesinin ……………… vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, uluslararası taşımacılık faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, 2006/08 döneminde yaptığınız uluslararası taşımacılık faaliyetinden dolayı yüklenmiş olduğunuz katma değer vergisini, YMM raporu ile bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden talep ettiğiniz, yüklendiğiniz KDV içinde 2006/08 döneminde almış olduğunuz araçların bulunduğu ve bu araçları aynı dönemde uluslararası taşımacılıkta kullandığınızdan bahisle, tır karnelerinde bu araçların plakalarının yazılı olmadığı ancak faturalarınızda yazılı olduğu, ayrıca CMR belgelerinin mevcut olduğu halde …………… Vergi Dairesinin kabul etmediği, bu belgelerin geçerliliği konusunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 14’üncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 84/8889 sayılı Kararname ile Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi hükmüne göre, taşımacılık istisnası kapsamındaki işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, ödevlinin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilecek, indirimin mümkün olmaması halinde iade edilecektir.

Konuya ilişkin 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin Taşımacılık İstisnası başlıklı (E) bölümünde; …Uluslararası kara taşımacılığı yapan mükelleflerin istisna kapsamına giren taşıma faaliyetleri için kara manifestosunun düzenlenmeyip, TIR karnesinin düzenlenmesi halinde; bu durumdaki mükelleflerin sözü edilen faaliyetlerini TIR karnesi ile de tevsik edebilmeleri uygun görülmüştür.

Bu uluslararası kara taşımacılığı yapan mükelleflerin, istisna kapsamına giren bu faaliyetlerini 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalara uygun olarak, kara manifestosu ile tevsik etmeleri asıldır. Ancak, nakliye faaliyetinde kara manifestosunun düzenlenmeyip TIR karnesinin düzenlenmesi halinde, istisna kapsamına giren bu faaliyetin TIR karnesi ile tevsik edilmesi mümkündür açıklamasına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 1615 sayılı Gümrük Kanununun Uygulamasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 29/12/1995 gün ve 22508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Manifesto Yerine Geçen Belgeler başlıklı değişik 149’uncu maddesinde ise; Gelen veya giden taşıtlar için, taşıt sürücüleri veya kaptanlar tarafından gümrük idarelerine Türkçe manifestolar veya bu manifestoların düzenlenmesine esas alınan orijinal manifesto, konşimento, CMR, Tır Karnesi, CİM veya CİV gibi belgelerden biri sunulabilir. Orijinal manifesto, konşimento, CMR, Tır Karnesi, CIM veya CIV gibi belgelerin sunulması halinde bu belgeler yada bilgisayar veri işleme tekniği ile hazırlanan ve manifestoda yer alan bilgileri içerir belgeler gümrük işlemlerinde manifesto yerine kabul edilerek, bu yönetmeliğin manifesto hükümleri uygulanır. denilmektedir.

Buna göre, gerçekleştirilen uluslararası taşımacılık faaliyeti ile ilgili CMR belgesinin YMM veya Noter tarafından onaylı örneğinin, ibrazı gerekli belge olarak kabul edilerek red ve iade talebinin yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-531/1301

15/05/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 02/05/2007 tarih ve 6177 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, Başkanlığımız ………….. Malmüdürlüğünün ……………. vergi kimlik numarasında çelik tel ve halat, alüminyum iletken imalatı faaliyetinden dolayı mükellef olduğunuz, şirketinizce üretimi yapılan çelik özlü alüminyum iletkenlerde alüminyum miktarı % 40’dan % 89’a kadar değişmekte olduğu kalan kısım ise galvanizli çelik telden oluştuğu, diğer ürününüz Aer/Alpek kabloların özü ise % 100 alüminyum olduğu ve PE, PVC gibi malzemelerle kaplanarak yalıtımlı kablo yapıldığından, çelik özlü alüminyum iletken ve Aer/Alpek kablolarınızın tesliminde katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Vergi Sorumlusu başlıklı 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında, Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. hükmü mevcuttur.

Diğer taraftan Maliye Bakanlığı, söz konusu yetkiye istinaden yayımladığı 95 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır külçelerinin tesliminde % 90 oranında katma değer vergisi tevkifatı uygulanacağı belirtilmiş, 96 seri numaralı Tebliğin 5.3. Bakır Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması başlıklı bölümünde Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren bakır ve bakır alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde de  % 90 oranında katma değer vergisi tevkifatı yapılması gerektiği belirtilmiştir. Yine 97 seri numaralı Tebliğde de yukarıda belirtilen emtiaların ithalatçıları tarafından yurt içindeki teslimlerinin de tevkifat kapsamında olduğu ancak tevkifat kapsamında olan bakır telin plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen izoleli iletken teslimlerinin tevkifat kapsamında olmadığı ifade edilmiştir.

Öte yandan, 01/05/2007 tarihinde yayımlanan ve 04/05/2007 tarihinde yürürlüğe giren 104 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 2’nci bölümünde belirtildiği üzere, 96 seri numaralı KDV Genel Tebliğinin (5.3.) numaralı bölümünün başlığı 5.3. Bakır, Alüminyum ve Çinko Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması olarak, bu bölümde yer alan … bakır ve bakır alaşımlarından mamul; … ibaresi, … bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; … şeklinde değiştirilmiş, 97 seri numaralı  KDV Genel Tebliğinde konuyla ilgili açıklamaların bu Tebliğle tevkifat kapsamına alınan mamüller içinde geçerli olacağı belirtilmiştir. Yine Tebliğde 95 seri numaralı KDV Genel Tebliğinin 7’inci bölüm başlığı değiştirilerek, hurdadan elde edilenler dışındaki bakır külçelerinin yanı sıra çinko ve alüminyum külçelerinin de tevkifat kapsamında olduğu belirtilmiş, 97 seri numaralı KDV Genel Tebliğinin (1.2.) bölümünde yapılan açıklamaların tevkifat kapsamına alınan alüminyum ve çinko külçeleri içinde gerçerli olduğu belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, şirketinizce üretimi yapılan alüminyum alaşımlı çelik özlü alüminyum iletkenlerin tesliminde katma değer vergisi tevkifatı yapılması, PE, PVC gibi malzemelerle kaplanan yalıtımlı kabloların tesliminde ise katma değer vergisi tevkifatı yapılmaması gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katma Değer Vergisi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI: B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-538/150

07/06/2007

KONU: Katma Değer Vergisi

İlgi : 30.05.2007 tarih ve 7524 kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, Başkanlığımız ………. Vergi Dairesi Müdürlüğünde ………………. numarada kayıtlı gerçek gelir vergisi mükellefi olduğunuz, halen oto kiralama faaliyeti yaptığınız belirtilerek, almış olduğunuz sıfır kilometre binek otolarının alış vesikalarında yazılı olan katma değer vergisini indirimi konusu yapıp yapamayacağınız ve binek otolardan satışını yapmak istediğiniz araçlara uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi başlıklı 30’uncu maddesinin (b) bendinde, Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

İşletmeye ait olma kavramı, işletmenin aktifinde kayıtlı ve envantere dahil olmayı ifade etmektedir. Binek otomobillerinin işletmeye dahil olabilmesi ve amortismana tabi tutulabilmesi için trafik ve diğer işlemlerinin işletme adına yapılması, alış faturalarının da işletme adına düzenlenmesi gerekmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesine istinaden yayımlanan 17/07/2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararname eki Karar ile 01/08/2002 tarihinden geçerli olmak üzere katma değer vergisi oranları (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi  işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki Kararın (I) sayılı listesinin 8’inci sırasında, Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız kullanılmış olanlar,

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, 8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, 8703.10.18.00.00 Diğerleri.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

Buna göre, oto kiralama faaliyetleri ile ilgili olarak adınıza tescil ettireceğiniz binek otomobillerinin alış faturalarında gösterilen katma değer vergisinin söz konusu faaliyetleriniz sebebiyle hesaplamış olduğunuz katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca bahse konu araçların satılması halinde yukarıda belirtilen şartlar dahilinde kullanılmış binek otomobillerin (ikinci el) satışında uygulanan % 1 oranındaki katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.