Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Sineklik t?l? ve k?l fitil ithalinde KDV oran? hk.

Sineklik t?l? ve k?l fitil ithalinde KDV oran? hk.

Tarih: 18/01/2012

Say?: B.07.1.G?B.4.07.16.02-KDV.?ZG.2011.123-36

T.C.

GEL?R ?DARES? BA?KANLI?I

ANTALYA VERG? DA?RES? BA?KANLI?I

M?kellef Hizmetleri Gelir Grup M?d?rl???

Say?: B.07.1.G?B.4.07.16.02-KDV.?ZG.2011.123-36

18/01/2012

Konu: Sineklik t?l? ve k?l fitil ithalinde KDV oran?

?lgide kay?tl? dilek?enizde, 5903.10.90.90.00 G.T.?.P. numaras?nda yer alan sineklik t?l? ve 6307.90.99.90.00. G.T.?.P. numaras?nda yer alan k?l fitil ithalat?nda uygulanacak katma de?er vergisi oran?n?n bildirilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdi?i yetkiye dayan?larak yay?mlanan 2007/13033 say?l? Bakanlar Kurulu Karar? eki Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlar?n?n Tespitine ?li?kin Karar ile mal teslimleri ve hizmet ifalar?na uygulanacak KDV oranlar?, ekli (I) say?l? listede yer alan mal ve hizmetler i?in % 1, ekli (II) say?l? listede yer alan mal ve hizmetler i?in % 8, bu listelerde yer alanlar hari? olmak ?zere vergiye tabi i?lemler i?in % 18 olarak belirlenmi?tir.

S?z konusu Karar eki (II) say?l? listenin (B) b?l?m?n?n 4 ?nc? s?ras?nda; Pamuklu, y?nl?, ipekli, sentetik, suni veya bunlar?n kar???mlar?ndan ?rme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kau?uk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan k?llar?yla, dokumaya elveri?li maddelerle veya bunlar?n kar???mlar? ile birlikle; el tezgahlar?nda veya di?er ?ekillerde dokunsun dokunmas?n, a?art?lm??, boyanm??, bask?l? vb. ?ekillerde olsun olmas?n), emdirilmi?, s?vanm??, kaplanm?? veya lamine edilmi? dokumaya elveri?li mensucat, dokunmam?? mensucat, vatka, ke?e ile her nevi dantela, kordela, kordon ve i?lemeler ibareleri yer almaktad?r.

Dolay?s?yla, y?nl?, sentetik, suni veya bunlar?n kar???mlar?ndan ?rme dahil her nevi mensucat, emdirilmi?, s?vanm??, kaplanm?? veya lamine edilmi? dokumaya elveri?li mensucat, dokunmam?? mensucat, kordon, s?z konusu 4 ?nc? s?ra kapsam?nda olup, ithal veya teslimleri, II say?l? listenin B b?l?m?n?n 4 ?nc? s?ras? kapsam?nda de?erlendirilerek, %8 oran?nda KDV ye tabidir. TGTC?nin 59.03 tarife pozisyonunda plastik emdirilmi?, s?vanm??, kaplanm?? veya plastikle lamine edilmi? mensucat tan?mlanm?? olup, bu pozisyon, 5903.10.90.90.00 Di?erleri GT?P No.sunu da kapsamaktad?r.

Ayr?ca, TGTC?nin 6307.90 tarife alt pozisyonunda Di?er haz?r e?ya tan?mlanm?? olup, bu pozisyona ait 6307.90.99.90.00 Di?erleri GT?P No?sunda dokunmu? mensucattan haz?r e?ya ismen say?lm??t?r.

Bu nedenlerle, 5903.10.90.90.00 GT?P No.sundaki polyester malzemeden dokuma sineklik t?l?n ve 6307.90.99.90.00 GT?P No?sundaki sentetik (polipropilen) iplikten dokunan ve sentetik plastik alt taban ?eklinde haz?rlanan k?l fitilin KDV oranlar? ile ilgili II say?l? listenin B b?l?m?n?n 4 ?nc? s?ras? kapsam?nda de?erlendirilerek, ithal veya yurti?i tesliminin %8 oran?nda KDV ye tabi tutulmas? gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.