Soru
Bir firmanın kendi imalât ve işletme üsullerini aynı iş kolunda çalışan veya çalışmaya hazırlanan bir başka kuruluşa açıklamasıdır. “Know-how” bilgi satışı yahut kiralanması karekterinde olabilir. Bilgi satışı, imalât yahut organizasyon üsullerinin açıklanmasıyla bir defada tamamlanmış bir akit niteliğini taşıyabilir veya ileride ...
0
KAVRAMLAR GNR ADM 0 Cevap 739 görüntüleme

Soru
Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL. den az olmaması gerekmektedir.) Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda ...
0
KAVRAMLAR GNR ADM 0 Cevap 1012 görüntüleme

Soru
Vergi Usul Yasası’nın 413’üncü maddesi uyarınca, “Mükellefler, Maliye Bakanlığı’ndan veya Maliye Bakanlığı’nın bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında izahat isteyebilirler. Yetkili makamlar yazı ile istenecek izahatı yazı ile veya ...
0
KAVRAMLAR GNR ADM 0 Cevap 823 görüntüleme

Soru
İktisatta gayri safi büyüklükler hesaplanırken, üretim sırasında sermaye mallarında meydana gelen aşınma ve eskime dikkate alınmamaktadır. Oysa kullanılan makineler, binalar ve diğer üretim tesis ve donanımları üretim sırasında değer kaybına uğrar. Bu kayıp amortisman kavramı ile ifade edilmektedir. Net üretim, ...
0
KAVRAMLAR GNR ADM 0 Cevap 768 görüntüleme

Soru
GSYH gayri safi, yani brüttür. Gayri safi büyüklükler hesaplanırken, üretim sırasında sermaye mallarında meydana gelen aşınma ve eskime dikkate alınmamaktadır. Oysa kullanılan makineler, binalar ve diğer üretim tesis ve donanımları üretim sırasında değer kaybına uğrar. Bu kayıp amortisman kavramı ile ...
0
KAVRAMLAR GNR ADM 0 Cevap 1113 görüntüleme

Soru
EbitDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, And Amortization) kısaltmasının Türkçesi Faiz Amortisman ve vergi Öncesi Kar- FAVÖK’tür. EbitDA, Bir şirketin operasyonel verimliliğinin ölçülmesinde ki önemli kriterlerden birisidir. Şirketler EbitDA ile finansal maliyetleri (genellikle faizler), vergileri, yıpranma payı ve amortisman giderleri gibi ...
0
KAVRAMLAR GNR ADM 0 Cevap 1124 görüntüleme