Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

T.İ.E.Y yapılan satışlarla ilgili mahsuptan kalan kısmın YMM raporuna göre iade alınıp alınamayacağı.

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Defterdarlığı

Katma Değer Vergisi Gelir

Müdürlüğü

TARİH : 09.01.2003

SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.11/1-a.137

KONU : T.İ.E.Y yapılan satışlarla ilgili mahsuptan kalan

kısmın YMM raporuna göre iade alınıp alınamayacağı.

………………… SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

İlgi dilekçenizde, yurt dışına G.B. ve Yolcu Beraberi (Özel Faturalı) satışlarınız olduğu, söz konusu ihracatlarınız nedeniyle doğan KDV iadelerinizi tam tasdik sözleşmeniz olan YMM’nin raporlarına istinaden aldığınız,

Bazı dönemlerde yolcu beraberi satışlarınızdan doğan KDV iade tutarlarının belirlenen iade sınırlarını aştığı belirtilerek, mahsup yapıldıktan sonra aşan kısmın YMM Raporuna göre iade alınıp alınamayacağı konusunda tarafımızdan görüş sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-a maddesinde ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV’den istisna edilmiştir, 11/1-b maddesinde, Türkiye de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında KDV tahsil edilir. Ancak, gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgelerin ibrazında tahsil edilen KDV iade olunur,denilmektedir.

Aynı Kanunun 32. maddesi ile kanunun 11,13,14 ve 15. maddeleri kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirimle giderilemeyen katma değer vergisinin iade edileceği hükme bağlanmıştır.

84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi genel Tebliği’nin “1.1. Mahsup Yoluyla İade” başlıklı bölümünde;

Katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim borçlarına mahsubu talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirileceği,

İade alacağı öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edilir. Artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı olarak; kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı mükelleflerin ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına veya SSK prim borçlarına mahsubunun yapılacağı, belirtilmiştir.

Tebliğin I/1.1.3 Mahsup Talebinde Aranan Belgeler başlıklı (i) bölümünde, Gümrük beyannameli mal ihracında aranan belgeler;

– Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği),

Beyannamelerin aslı veya örneği yerine bunların listesinin verilmesi de yeterlidir. Bu takdirde listede beyannamenin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, imalatçının adı-soyadı veya unvanı, intaç ve çıkış tarihlerine yer verilir. Gümrük beyannamelerinin yerine liste veren mükelleflerin iade taleplerinin değerlendirilmesi sırasında listelerde yer alan bilgilerde eksiklik bulunması veya tereddüt edilen durumlarda gümrük beyannamelerinin aslının veya örneğinin istenebileceği tabiidir.

– Satış faturalarının fotokopisi veya listesi,

– İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo, olarak sayılmıştır.

iv. Bavul ticaretinde;

– Gümrükçe onaylı özel faturaların aslı veya fotokopisi,

– İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo,

– Münhasıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneğinin vergi dairesine ibrazı gerektiği hükmü yer almaktadır.

Aynı tebliğin 1.3. Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler bölümünde;

……………………………………………………….

Bir vergilendirme döneminde iade hakkı doğuran işlemlerin arasında, bavul ticareti, yolcu beraberi eşya ve gümrük beyannameli ihracatın birlikte bulunması halinde her bir işlem için geçerli limitler ayrı ayrı dikkate alınarak iade yapılır.”denilmektedir.

Öte yandan, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile ihracat istisnası ve ihraç kaydıyla teslimlerde inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yapılacak iadelerde limit 4.000.000.000 TL. olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 20 Seri No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin A/1 KDV iade işlemlerinin Tam Tasdik Yapacak Yeminli Mali Müşavir Tarafından Yerine Getirilmesi” başlıklı bölümünde; Hangi döneme ait olursa olsun bu Tebliğin yayımını takip eden ikinci ay başından başlamak üzere, 18 sıra numaralı Genel Tebliğ hükümlerine göre Yeminli Mali Müşavirlerle gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi eklerinin tasdikine (tam tasdik) ilişkin sözleşme düzenlemiş bulunan mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden talep etmeleri halinde bu iadelere ait işlemler, tam tasdik sözleşmesi tanzim edilen YMM’ler tarafından yerine getirilecektir. YMM’lerle tam tasdik sözleşmesi düzenlemeyen mükelleflere ait 5 milyar lirayı aşmayan katma değer vergileri ise herhangi bir YMM tasdik raporuna istinaden yapılabilecektir. Tam tasdik sözleşmesi düzenlenmiş olsa dahi Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Satışlarla ilgili KDV İade tutarının 5 milyar lirayı aşması halinde, bu iade taleplerini teminat karşılığı ve inceleme raporuna istinaden yerine getirileceği tabidir şeklinde açıklanmıştır.

5 milyar lira olarak uygulanmakta olan had 23 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile 15 milyar liraya yükseltilmiştir. 2,5 milyar lira olarak uygulanmakta olan had, 5 milyar liraya çıkarılmıştır.

31 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile 15 milyar lira olarak uygulanmakta olan had 60 milyar liraya 5 milyar olarak uygulanmakta olan had 15 milyar TL. yükseltilmiştir.

Söz konusu tebliğin 4. Parasal Hadler bölümünde; bu Tebliğde yer alan parasal hadler Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 milyon lira ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 milyon liradan fazla olan tutarlar ise 1 milyar liraya yükseltilecektir, hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm gereğince 01.01.2002 tarihi itibariyle yapılacak iadeler için 60 milyar TL.’lık had 92 milyar, 15 milyar TL.’lık had 23 milyara çıkarılmış olup, bu hadler 01.01.2003 tarihi itibariyle yapılacak iadelerde 92 milyar TL.’lık had 146 milyar, 23 milyar TL.’lık had ise 37 milyara çıkarılmıştır.

Benzer bir konuyla ilgili olarak Bakanlık Makamı’ndan alınan 07.02.2001 tarih ve 7605 sayılı yazıda;

“23 Seri No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği uyarınca Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili YMM raporu ile iade edilebilecek had 2,5 milyar liradan 5 milyar liraya çıkarılmıştır.

28 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde ilgili Kanun’un 11’inci maddesi kapsamındaki işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’nin mahsuben iade talebinin inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirileceği, mahsuptan sonra kalan kısmın nakden iadesinin ise genel iade prosedürüne göre yapılacağı belirtilmiştir. İhracatla ilgili yüklenilen KDV inceleme raporu ve teminat aranılmadan ve sınırsız olarak mahsuben iade edilebildiğinden, Tebliğle belirlenen 5 milyar liralık sınır nakden iadeler için geçerlidir.

Buna göre, mahsuben iade talep edilmesi halinde; Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarla ilgili iadelerde yukarıda belirtilen 5 milyarlık haddin aranılmaması gerekmektedir.

Öte yandan, mahsuben iadenin yapılmasından sonra arta kalan tutarın 5 milyar lirayı aşmaması halinde bunun genel esaslar çerçevesinde nakden iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, iadenin YMM raporu ile de yerine getirilebileceği tabiidir.”denilmektedir.

Buna göre, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlara isabet eden tutarın yukarıda açıklandığı şekilde mahsuben iadesinin yapıldıktan sonra arta kalan tutarın 37milyarın altında olması halinde iadenizin YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna göre yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.