Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında çalışan doktoralı oğrencilerin 5746 sayılı kanununda yer alan teşvik unsurlarından yararlanıp yararlanamayacağı hakkında

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İlgili Kanun : Kurumlar Vergisi Kanunu – Yeni

İlgili Madde : KVK-10, 5746 Sayılı Kanun-3, 4

İlgili Birim : Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü

Özelge Tarihi : 06.03.2009

Sayısı : 176300-ÖZ-446/1966

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında çalışan doktoralı oğrencilerin 5746 sayılı kanununda yer alan teşvik unsurlarından yararlanıp yararlanamayacağı hakkında

İlgi sayılı yazınızda; Bölümünüz öğretim üyelerinden ……………………’ın yürütmekte olduğu TÜBİTAK-……. nolu ….. projesinde çalışmakta olan …………., ……………. ve ………..isimli Doktora öğrencilerinin SSK’lı olarak çalışabilmesi için … Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünün ……………………nolu işyerine kayıtlarının yapıldığı belirtilerek, adı geçen öğrencilerin 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında damga ve gelir vergilerinden muaf olabilmeleri hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

12 Mart 2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un ‘İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları’ başlıklı 3’üncü maddesinde;

‘….

(2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde seksenigelir vergisinden müstesnadır.’ hükmüne yer verilmiştir.

Anılan kanunun ‘Uygulama ve Denetim Esasları’ başlıklı 4’üncü maddesinde:

‘…………….

(5) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar; 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun aynı mahiyetteki hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar’ hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nin ‘Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması’ başlıklı 3’üncü bölümünün ‘3.1 Uygulama Esasları’ başlıklı alt bölümünde;

‘5476 sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge Merkezi belgesi alabilmek için en az 50 (elli) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi zorunludur. Bu nedenle, gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanmak için Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi gerekmektedir.

Ar-Ge merkezleri dışında, teknoloji merkezi işletmelerinde Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için personel sınırlaması bulunmamaktadır.

….’

‘3.2 Uygulamanın Başlangıcı’ başlıklı bölümünde ise;

‘ Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması 01/04/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Teşvik uygulamasından bu Kanun uyarınca yayımlanan ‘Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılacaktır.

Bu nedenle anılan yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde;

-Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği,

-Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği,

-Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı,

-Teknogirişim sermaye desteklerinde, kamu idaresi tarafından iş planının onaylandığı,

-Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği,

tarihten itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılabilecektir.

Öte yandan, 5746 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılmış olan Ar-Ge ve yenilik projelerinde;

-Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerine ilişkin destek karar yazısı veya proje sözleşmesinin 01/04/2008 tarihinden önce yürürlüğe girmesi halinde 01/04/2008,

-Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği,

tarih itibarıyla gelir vergisi stopajı teşviki hükümlerinden yararlanılacaktır.’ açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; TÜBİTAK tarafından ……. nolu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. proje sözleşmesi 28.11.2008 tarihinde onaylandığından, 1 Seri No.lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği uyarınca, proje sözleşmesinin düzenlendiği (28 Kasım 2008) tarihten itibaren anılan projede çalışmakta olan öğrencilerin elde ettikleri ücretlerin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde seksenigelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde; ‘Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kğıtlar Damga Vergisine tabidir. Bu Kanundaki kğıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.’ 3’üncü maddesinde de; ‘Damga Vergisinin mükellefi kğıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kğıtların Damga Vergisini kişiler öder.’ hükümlerine yer verilmiştir.

8’inci maddesinde (6.6.2008 tarih ve 26898 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04.06.2008 tarih ve 5766 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin (a) fıkrası ile değişen hüküm) ise; bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı, hüküm altına alınmıştır.

Aynı kanuna ekli (1) sayılı tablonun (5766 sayılı Kanun ile değişen) IV/ 1-(b) fıkrasında; Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dhil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kğıtların binde 6 nispetinde Damga Vergisine tabi olduğu, belirtilmiştir.

Diğer taraftan; 28.02.2008 tarih ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’un, İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları başlıklı 3’ncü maddesinin 4’üncü bendinde de; ‘Bu kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kğıtlardan damga vergisi alınmaz’ hükmüne yer verilmiştir.

Aynı kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin Beşinci Bölümünün Damga Vergisi İstisnası Uygulaması başlıklı ‘13’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında; Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılacak işlemleri belirten ve desteği veren kamu kurum ve kuruluşu, ………. TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri için TÜBİTAK tarafından onaylı listenin, işlem esnasında noter, resmi daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, işlem yapan kurum ve kuruluşlarca başka belge aranmaz. 3’üncü fıkrasında da; İşlem esnasında, söz konusu onaylı listenin herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi durumunda, kğıtlara ilişkin damga vergisi ilgililerce ödenir. Açıklamalarına yer verilmiştir.

Öte yandan; dilekçe ekinde yer alan TÜBİTAK tarafından yazılan 28.11.2008 tarih A–280 sayılı yazıda; ilgili proje sözleşmesinin taraflarca imzalandığı ve projenin birinci dönem ödeneğinin proje adına açılmış olan banka hesabına transferi işlemlerinin başlatıldığı belirtilmektedir.

Buna göre; Bölümünüz öğretim üyelerinden ……………………..’ın yürütmekte olduğu TÜBİTAK-…………. ‘…………………………’ projesinde çalışmakta olan …..isimli doktora öğrencilerinin, brüt maaşlarından damga vergisi kesilmemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.