Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Tüzel kişilikleri gereği bilanço usulüne göre defter tutmayı gerektiren ancak 5838 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla gayrifaal durumda olan mükelleflerin anılan Kanunun Geçici 2 nci madde hükmünden yararlanıp yararlanamayacakları hakkında…

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Konu: Tüzel kişilikleri gereği bilanço usulüne göre defter tutmayı gerektiren ancak 5838 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla gayrifaal durumda olan mükelleflerin anılan Kanunun Geçici 2 nci madde hükmünden yararlanıp yararlanamayacakları hakkında…

Tarih: 16/06/2009

Sayı: B.07.1.GİB.0.02.61/6158-101-39/59247

İlgi: …………. tarihli ve ……………………. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, tüzel kişilikleri gereği bilanço usulüne göre defter tutmayı gerektiren ancak 5838 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla gayrifaal durumda olan mükelleflerin anılan Kanunun Geçici 2 nci madde hükmünden yararlanıp yararlanamayacaklarına ilişkin Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 1 ve 4 üncü fıkralarında;

İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1979 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/6/2010 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edenler adına veya 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişilerden, yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanlar adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2009 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, bilanço esasında defter tutmakla beraber faaliyet konusu sadece yük ve yolcu taşımacılığı olan mükellefler gayrifaal durumda olsalar dahi anılan Kanun maddesinin birinci fıkra hükmünden faydalanabilirler. Ayrıca, bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konusu sadece yük ve yolcu taşımacılığı olmayan faal veya gayrifaal mükellefler söz konusu fıkra hükmünden faydalanamazlar. Öte yandan, anılan Kanun maddesinin dördüncü fıkra hükmünden faydalanılması için faal veya gayrifaal olup bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin faaliyet konularının sadece yük ve yolcu taşımacılığı olması gerektiğine ilişkin bir şart bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.