Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde okula ödenen yemek ve servis ücretlerinin eğitim harcaması olarak indirilip indirilmeyeceği hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1 .GİB.4.34.16.01/GVK-89/2-12415

Konu : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde okula ödenen yemek ve servis ücretlerinin eğitim harcaması

olarak indirilip indirilmeyeceği hk.

İlgi : ……./2006 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Gelir Vergisi beyannamenizde eğitim harcaması olarak okula ödenen yemek ve okul servisi ücretlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, ayrıca vergi beyannamelerinin kaç yıl saklama yükümlülüğünüz olduğu hususları sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesinde; Gelir Vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir denilmiş olup; 2. bendinde de, beyan edilen (5281 sayılı kanunu’nun 43/8-c maddesiyle değişen ibare) (01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere) gelirin % 10’unu aşmaması, (5281 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare, gelirin % 5’ini aşmaması şeklinde idi.) Türkiye’de yapılması ve gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121. madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle veya indirimden yararlanan ücretlimler, aynı harcamalarını bu hükümlerden yararlanarak matrahlarından indiremezler.)” hükmü yer almıştır.

Bu durumda, yaptığınız eğitim ve sağlık harcamalarına istinaden yapılan giderleri;

-harcamaları Türkiye’de yapmanız,

-gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik etmeniz,

-harcamaların mükerrer 121. madde hükmü dahilinde vergi indiriminden yararlanmış olmamanız,

şartlarının mevcut olması durumunda, yıllık beyanname ile bildireceğiniz gelirlerinizden indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Defter ve Vesikaları Muhafaza” başlıklı 253. maddesinde “Bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlıyarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, çocuğunuzun eğitimi için okula gidip gelmede kullanılan servis ile okula ödenen yemek bedellerinin eğitim gideri olarak dikkate alınması mümkün olup, söz konusu harcamaların gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunması gerçek ve tüzel kişilerden alınan belgelerle tevsik edilmesi şartıyla vereceğiniz yıllık gelir vergisi beyannamesinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/2. bendine göre eğitim harcaması olarak indirim konusu yapmanız mümkündür.

Öte yandan, beyan edilen gelir olarak 2005 yılı gelir vergisi beyannamenizin 26 numaralı kâr satırının dikkate alınması gerekmekte olup, eğitim gideri harcama tutarının % 10’una kadar olan kısmı matrahın tespitinde beyan edilen gelirin safi tutarından indirim konusu yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.