Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Yolcu uçağının kat’i ithalatının ÖTV’den istisna olup olmadığı hk.

Yolcu uçağının kat’i ithalatının ÖTV’den istisna olup olmadığı hk.

TARİH: 07/04/2014

SAYI: 39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-744

KAPSAM T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-744

07/04/2014

Konu: Yolcu uçağının kat’i ithalatının ÖTV’den istisna olup olmadığı hakkında.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, özellikleri söz konusu talep formu eklerinde belirtilen 88.02.30.00.20.00 GTİP numarası kapsamındaki yolcu uçağının Firmanız tarafından kat’i ithalatının ÖTV’ye tabi olup olmadığı hususunda bilgi istenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununun (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının, kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Kanunun (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun (2/1) maddesine göre bu Kanun uygulamasında ithalat, verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişini; ilk iktisap, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini; kayıt ve tescil ise, motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade etmektedir.

Öte yandan, Kanunun (3/e) maddesi, ithalatta vergiyi doğuran olayın, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili ile meydana geldiği; (14/3) maddesi de; ithalatta alınan verginin ilgili gümrük idaresince hesaplanacağı ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeleri üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edileceği, verginin ithalat vergileri ile aynı zamanda ödeneceği, ithalat vergilerine tabi olmayan mallara ait verginin gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edileceği hükmüne amirdir.

Bununla birlikte, mezkur Kanunun (7/6) maddesi uyarınca, Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç] ile geçici ithalat rejimi hükümleri kapsamında ithali gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyalar aynı zamanda özel tüketim vergisinden de müstesna olup, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendine 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmüne Kararnamelere Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile eklenen (e) alt bendine göre, yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketlerinin bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal ettikleri hava taşıtları, motorları ve bunların aksam ve parçaları gümrük vergilerinden muaf bulunmaktadır.

Ayrıca, gümrük idarelerince alınan ÖTV’ye ilişkin hükümlere yer verilen ÖTV Kanununun (16/2) maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisinin de aynı usule tabi tutulacağı hüküm altına alınmış, bu düzenleme ile ilgili olarak 1 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliğinin (16.1) bölümünde ise, Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ithalde alınan vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV de aynı usule tabi olacaktır. Örneğin dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen mallar için ithalat vergileri teminata bağlanırsa, ÖTV’de teminata bağlanarak ilgili mevzuat kapsamında takip edilecektir. açıklaması yapılmıştır.

Buna göre, ilgide kayıtlı başvurunuzda belirtilen uçağın Türkiye’de işletilmek (kullanılmak) üzere ithali ilk iktisap kapsamında ÖTV’nin konusuna girmekte olup, 88.02.30.00.20.00 GTİP numarasında yer alan bu uçağın 10/06/2013 tarihli gümrük beyannamesi ile gerçekleştirilen kati ithalatı işlemi, Kanuna ekli (II) listede karşısında yer alan oranda ÖTV’ye tabidir.

Ancak, söz konusu ithalat işleminin 4458 sayılı Gümrük Kanununun (167/1-9-e) maddesi veya aynı Kanunun geçici ithalat rejimi hükümleri kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, bu ithalat işlemi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun (7/6) maddesi gereğince ÖTV’den de müstesna olacaktır. Bunun yanı sıra ithalatın, gümrük vergilerinin teminata bağlanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde ÖTV’nin de aynı usule tabi olacağı açıktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.