Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

T.C. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2016/768 Karar No: 2016/789 Tarihi: 22.06.2016 Özet: Tebligat hem posta hem de memur vasıtasıyla yaptırılabilirse de, memur vasıtasıyla tebliğ yaptırılması durumunda da posta yoluyla tebliğe ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği, posta yoluyla yapılacak tebligatlarda tebliğ alındılarının 102’nci maddeye göre ...

Devamını oku

T.C. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2016/1294 Karar No: 2016/1272 Tarihi: 14.12.2016 Özet: Tebligatın yapılacağı kimselerin bulunmaması halinde yapılan tebliğin, aynı ikametgah adresinde ikamet etmeyen kimselere yapılsa dahi geçerli olduğu, aynı konutta oturmanın şart olmadığı hk. İstemin Özeti: Davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen ...

Devamını oku

T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Tarih: 02.02.2016 Esas No: 2014/8802 Karar No: 2016/1174 AATUHK Md. 24 Tasarrufun iptali istenen dava konusu taşınmazın davalı borçludan satın alınmadığı, dolayısıyla borçlu ve davalı üçüncü kişi arasında yapılmış bir tasarruf söz konusu olmadığı halde, davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulünün usul ...

Devamını oku

T.C. Danıştay 9. Daire Tarih: 21.02.2017 Esas No: 2015/1574 Karar No: 2017/1948 KDVK Md. 29 / VUK Md. 344, 359 SAHTE FATURA Davacıya fatura düzenleyen mükellefin, ihtilaflı dönemlerde faaliyet göstermediği ve gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasında bulunmaksızın sahte fatura düzenlediği hususu somut bir şekilde ortaya konulamamış ...

Devamını oku

T.C. Danıştay 9. Daire Tarih: 30.03.2017 Esas No: 2014/6558 Karar No: 2017/3429 VUK Md. 30 / KDVK Md. 34 DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ NEDENİYLE RE’SEN YAPILAN KDV TARHİYATI Davacı tarafından hem dava dilekçesinde hem de temyiz dilekçesinde defter ve belgelerin incelenmek üzere hazır olduğunun belirtildiği ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 4. DAİRE Esas Numarası: 2013/2951 Karar Numarası: 2017/5260 Karar Tarihi: 14.06.2017 Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.) / 94 Kurumlar Vergisi Kanunu / 5, 15 TAHAKKUKUN İPTALİ İSTEMİ Davacının Sermaye Artırımı Sonucu Elde Ettiği Bedelsiz Hisse Senetleri Nedeniyle İştirak Kazancı Elde Ettiğinden Söz Edilemeyeceği – İhtirazi Kayıt Dikkate ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 9. DAİRE Esas Numarası: 2015/15464 Karar Numarası: 2017/1947 Karar Tarihi: 21.02.2017 Vergi Usul Kanunu / 353 ŞİRKETTEN ALINAN FATURALARIN SAHTE OLDUĞU VE DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN AZALTILMASI GEREKTİĞİNDEN RE’SEN TARH EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ İLE KESİLEN ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASININ VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 9. DAİRE Esas Numarası: 2013/8287 Karar Numarası: 2017/2662 Karar Tarihi: 13.03.2017 Vergi Usul Kanunu / 331 2011 /OCAK, NİSAN, ARALIK DÖNEMLERİ İÇİN RE’SEN TARH EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ İLE KESİLEN ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ Mahkemece Dava Konusu Tarhiyatların Dayanağını Oluşturan ve 2010/Ağustos ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 9. DAİRE Esas Numarası: 2016/1795 Karar Numarası: 2017/2930 Karar Tarihi: 20.03.2017 Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.) / 1, 2, 37 Vergi Usul Kanunu / 3, 127, 134 ARAÇ ALIM SATIM FAALİYETİNDE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE GERÇEK USULDE GELİR VERGİSİ, GEÇİCİ VERGİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ TESİS EDİLMESİNE İLİŞKİN ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 9. DAİRE Esas Numarası: 2016/2324 Karar Numarası: 2017/6021 Karar Tarihi: 22.06.2017 Vergi Usul Kanunu / 160 VERGİ TEKNİĞİ RAPORU UYARINCA MÜKELLEFİYETİNİN RE’SEN TERKİNİ YOLUNDAKİ İŞLEMİN KALDIRILMASI İÇİN YAPILAN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İSTEMİ Mükellefiyetinin Yeniden Açılması İçin Yapılan Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.