Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Murat ÜNLÜ Tarih: 01.01.2013 Başlık: İkale Sözleşmesi İle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler 1. GİRİŞ İş sözleşmesinin tarafları yapacakları bir anlaşma ile sözleşmeyi kural olarak her zaman sona erdirebilirler. Sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli olması fark yaratmaz. Belirli süreli sözleşme ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR Tarih: 01.02.2013 Başlık: Borçlar Kanunu’na Göre İbranamenin Koşulları 1. GİRİŞ 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 420. maddesi gereği; işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Dr. Tahir ERDEM Tarih: 01.04.2013 Başlık: Ödünç Para İlişkilerinde Tefecilik Suçuna Dikkat GİRİŞ Ödünç para ilişkilerinde, ekonomik çıkar ve kazanç olgusunun bulunması durumunda gündeme gelebilecek tefecilik suçu ülkemizde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 241’inci maddesinde düzenlenmiştir. Tefecilik suçu, TCK’nın “Tefecilik” kenarbaşlıklı ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Faruk YÜKSEL Tarih: 01.05.2013 Başlık: İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Hastalık Hallerinde İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortaları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenmiş olan kısa vadeli sigorta kolları arasındadır. ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Ahmet KORKMAZ Tarih: 01.09.2014 Başlık: Kısmi KDV Tevkifatı Sonrası Matrah Değişikliği Ve Muhasebeleştirme Önerileri 1. GİRİŞ Katma değer vergisi yapısı itibariyle çok karmaşık bir vergi türüdür. Nitekim mali idare de 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) uygulamasına; çıkardığı tebliğler, sirkülerler, iç ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Cevdet BOZKURT Tarih: 01.07.2013 Başlık: 5510 Sayılı Yasa Işığında Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının İhalenin İptaline Etkisinin Değerlendirilmesi I. GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen hizmet alımlarının büyük bir kısmını personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları oluşturmaktadır. Personel çalıştırılmasına dayalı ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Dr. Fazıl AYDIN Tarih: 01.01.2014 Başlık: 2014 Yılı Programı’nda Gelir Politikası ve Kayıt Dışı Ekonomi ÖZET: 2014 Yılı Programı; maliye politikası ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele açılarından vergi politikası ve vergi denetiminin öncelik ve önemini belirleyen bir belge niteliğindedir. Yıllık ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Dr. Tahir ERDEM Tarih: 01.09.2013 Başlık: Elektronik Haciz Uygulamasında Hassas Noktalar GİRİŞ Kamu alacağının etkili şekilde ve güven içinde takip ve tahsil edilmesi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen cebri yollardan birini teşkil eden haciz uygulamasına, önceki çalışmamızda ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Hamit TİRYAKİ Tarih: 01.08.2014 Başlık: İşçinin Hastalığı I. GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu’nun birden çok maddesinde “hastalık” ifadesi geçmesine rağmen hastalığın tanımına yer verilmemiştir. Benzer şekilde tanım eksikliği diğer iş kanunlarında ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda da bulunmaktadır. İş göremezlik ve tedavi ...

Devamını oku

DİYALOG DERGİSİ Yazar: Levent BAŞAK Tarih: 01.10.2013 Başlık: 6486 Sayılı Kanun İle Yapılan Bir Kısım İstisna Kazançlarına Yönelik Düzenlemelerin Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Birkaç Husus 1. GİRİŞ 6486 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.