Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Varlık barışı sürüyor Bumin Doğrusöz 15 Haziran 2017 Dünya Gazetesi Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun’un ihtilaflı veya kesinleşmiş borçlar ile ilgili kısaca vergi barışı olarak adlandıracağımız hükümlerinden yararlanma süreleri doldu. Ancak kanunun ‘Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması’ başlıklı ve uygulamada kısaca ...

Devamını oku

Geçici vergide yapılması gerekenler Bumin Doğrusöz 01 Ağustos 2017 Dünya Gazetesi Gelir vergisi mükelleflerinden basit usulde vergilendirilenler hariç olmak üzere ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri, altışar aylık dönem kazançları üzerinden, yıllık gelir veya kurumlar vergilerinden mahsup edilmek ...

Devamını oku

Takdir Komisyonu’nun takdir süresi Bumin Doğrusöz 11 Mayıs 2017 Dünya Gazetesi Vergi Usul Kanunu’nun tarh zamanaşımı süresini düzenleyen 114. maddesine göre vergiyi doğuran olayı izleyen yılbaşından itibaren beş yıl içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan düzenlemeye ...

Devamını oku

Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecilinde kolaylık-yeni düzenleme Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK 15 Haziran 2017 Dünya Gazetesi Vergi mükellefleri faaliyetlerini yürüttükleri sektörde veya ekonominin bütününde ortaya çıkan olumsuz gelişmeler nedeniyle zarar uğramakta ve borçlarını ödemekte güçlük çekmekteler. Güçlükler finansman politikalarını iyi yürütememekten de ortaya ...

Devamını oku

Rekabet etmeme karşılığı yapılan ödemeler Bumin Doğrusöz 20 Haziran 2017 Dünya Gazetesi Şirketler genellikle, özellikle üst düzey yönetim seviyesinde veya teknik uzmanlık gerektiren konumlarda bilgi ve tecrübesiyle çalışanlar işten ayrıldıklarında, çalıştığı süre içerisinde edindiği bilgi ve tecrübeyi rakip veya kendi kuracağı bir işletmede kullanarak ...

Devamını oku

Haksız vergi ve mülkiyet hakkı Bumin Doğrusöz 03 Ağustos 2017 Dünya Gazetesi Bir çok temel hak ve özgürlük devletin vergilendirme yetkisinin sınırlarını çizer. Bu sınır çizen hakların başında ise mülkiyet hakkı gelmektedir. Mülkiyet hakkı temelde İnsan Hakları Sözleşmesine ek 1 no’lu protokol ile ve ...

Devamını oku

Genç girişimcilerde istisnanın bazı özellikleri Bumin Doğrusöz 16 Mayıs 2017 Dünya Gazetesi Gelir Vergisi Kanunu’na, 6663 sayılı Kanun’la eklenen mükerrer 20. maddede düzenlenen “genç girişimcilerde kazanç istisnası”na ilişkin idari anlayışı ifade eden Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin yayımından bu yana konuya ilişkin çeşitli özelgeler de ...

Devamını oku

Bazı kamu alacaklarında yapılandırma için son günler Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK 22 Haziran 2017 Dünya Gazetesi 1 Haziran 2017 tarihli DüÜNYA Gazetesi’nde yayımlanan “Bazı Kamu Alacaklarında Yeniden Yapılandırma” başlıklı yazımızda 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Kanun’la Maliye Bakanlığı’nın ve ...

Devamını oku

Gecikme faizini durdurmak Bumin Doğrusöz 22 Haziran 2017 Dünya Gazetesi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 47. maddesinde, amme alacaklarının rızaen ödenmesine ilişkin olarak, “orantılılık ilkesi” getirilmiştir. Bu ilkeye göre yapılan ödemeler, alacaklı idare tarafından, borçlunun amme borçlarına ve bu borca bağlı fer’ilerine orantılı ...

Devamını oku

Arsa değerlerine karşı açılan davalarda usul sorunları Bumin Doğrusöz 08 Ağustos 2017 Dünya Gazetesi Takdir komisyonlarınca önümüzdeki yıldan itibaren uygulanmak üzere belirlenen ve esas itibariyle emlâk vergisi matrahını, dolaylı olarak da gelir vergisi ve harçlar gibi pek çok mali yükümlülüğü etkileyecek olan arsa / ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.