Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Fatura (katma değer vergisi oranının düşük gösterilmesi) / düşük oranda kdv (özel usulsüzlük cezası – faturanın geçerliliğinin bozulmayacağı) / özel usulsüzlük cezası (faturada düşük oranda kdv gösterilmesi)

DANIŞTAY KARARI

11. DAİRE

Esas No: 1996/2791

Karar No: 1997/1106

01.04.1997

k213md227, k213md230, k213md353

FATURA (Katma Değer Vergisi Oranının Düşük Gösterilmesi)

DÜŞÜK ORANDA KDV (Özel Usulsüzlük Cezası – Faturanın Geçerliliğinin Bozulmayacağı)

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI (Faturada Düşük Oranda KDV Gösterilmesi)

Tüm yasal unsurları taşıyan faturada kdv oranının düşük gösterilmesi faturayı hükümsüz hale getirmeyeceği hakkında.

İstemin 31.12.1992 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 1992/3895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile birinci sınıf ve daha üst sınıflara ait işletmelerin katma değer vergisi oranları % 12`den % 20`ye çıkarıldığı halde, yükümlü şirket tarafından 1.1.1993 ila 2.1.1993 tarihleri arasında düzenlenen faturalarda % 12 oranının uygulandığının saptanması üzerine faturalar hiç düzenlenmemiş kabul edilerek 213 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun 353/1. maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. İstanbul 2. Vergi Mahkemesi 5.7.1994 gün ve E:1993/1513, K: 1994/1126 sayılı kararıyla; faturalarda katma değer vergisi oranının % 20 yerine % 12 olarak yazılmış olmasının faturaları hükümsüz kılmayacağı, söz konusu faturaların 213 sayılı Kanunun 230. maddesinde belirtilen tüm unsurları taşıdığı, bu durumda faturaların hiç düzenlenmemiş sayılamayacağı gerekçesiyle kesilen özel usulsüzlük cezası kaldırılmıştır. Vergi dairesi müdürlüğünce, katma değer vergisi oranının düşük gösterilmiş olmasının 213 sayılı Kanunun 227. maddesi uyarınca faturaların düzenlenmemiş sayılmasını gerektirdiği, bu nedenle kesilen özel usulsüzlük cezasının yasal olduğu ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Savunma verilmemiştir.

Danıştay Savcısı Z.B.`nin Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası`nın 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi Ü.D.`nin Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Türk milleti adına hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle temyiz isteminin reddine, İstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 5.07.1994 gün ve E: 1993/1513, K: 1994/1126 sayılı kararının ONANMASINA, 1.04.1997 gününde oybirliği ile karar verildi.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.