Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Gelir vergisi (çırakların asgari ücreti aşmayan ücretlerinin vergiden istisna olması) / çırak ücreti (asgari ücreti aşmayan ücretlerin gelir vergisinden istisna olması)

T.C.

DANIŞTAY

4. DAİRE

Esas No: 1999/6152

Karar No: 2000/2017

Tarihi: 9.5.2000

GELİR VERGİSİ (Çırakların Asgari Ücreti Aşmayan Ücretlerinin Vergiden İstisna Olması)

ÇIRAK ÜCRETİ (Asgari Ücreti Aşmayan Ücretlerin Gelir Vergisinden İstisna Olması)

193/m.23

ÖZET: Çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri gelir vergisinden istisnadır.

İstemin Özeti : 1998/2-10 dönemlerine ilişkin olarak verilen muhtasar beyannamede bir işçisine ödediği ücret ve serbest meslek ödemesi yönünden beyanda bulunmadığı ileri sürülerek davacı adına re’sen takdir edilen matrah üzerinden gelir (stopaj) vergisi salınmış, ağır kusur cezası kesilmiştir. …. Vergi Mahkemesi’nin, 22.9.1999 günlü ve E: 1999/263, K: 1999/525 sayılı kararıyla; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin 12 nci fıkrasında 2089 sayılı Çırak Kalfa ve Ustalık Kanunu hükümlerine tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretlerinin gelir vergisinden istisna olduğunun belirtildiği, olayda, davacının işyerinde 6.11.1998 gününde yapılan yoklamada 1994 yılı Mart ayından itibaren çalıştırdığı işçisine yoklamanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan asgari ücret tutarında ödeme yapıldığının tespit edildiği, davacının ibraz ettiği belgelerden yukarıda anılan Kanun uyarınca çıraklık sözleşmesiyle 1.10.1994 tarihinde çalışmaya başladığı ve 21.10.1998 tarihinde Çıraklık Eğitim Merkezinden mezun olduğunun görüldüğü, dolayısıyla tespit tarihindeki asgari ücreti yani gelir vergisi istisnasını aşmayan ve net ödeme olarak gerçekleşen (çırak) işçi ücreti vergi tahakkukuna neden olamayacağından muhtasar beyannameye dahil edilmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, serbest meslek ödemesi yönünden de vergi tahakkukuna neden olabilecek bir tespit olmadığından yapılan tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle vergi ve cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir. Davalı İdare, yapılan tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığını ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Savcısı ….’in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi ….’ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 9.5.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.