Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Gerçek usulde mükellefiyet tesisi ancak Bakanlar Kurulu Kararında sayılan elektrikli ev aletlerinin ve bunlara benzer aletlerin alım-satım ve üretiminin yapılması halinde mümkün olacağı Hk.

T.C.

DANIŞTAY

Dördüncü Daire

E. No. 1997/1179

K. No. 1998/1130

Karar Tarihi: 24.3.1998

ÖZETİ: Gerçek usulde mükellefiyet tesisi ancak Bakanlar Kurulu Kararında sayılan elektrikli ev aletlerinin ve bunlara benzer aletlerin alım-satım ve üretiminin yapılması halinde mümkün olacağı Hk.

Temyiz Eden Taraflar: 1- … 2- … Vergi Dairesi Müdürlüğü

İstemin Özeti : Götürü usulde gelir vergisi mükellefi iken elektrikli ev aletleri ticareti yaptığının tespiti üzerine 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 1.1.1993 tarihinden itibaren gerçek usulde mükellefiyeti tesis edilen davacı adına, 1994 yılı için re’sen geçici vergi salınmış, ağır kusur cezası kesilmiştir. … Vergi mahkemesinin 23.10.1996 günlü ve E: 1995/1200, K: 1996/1203 sayılı kararıyla; mahsup döneminin geçmiş olması nedeniyle geçici verginin aranmasının mümkün olmadığı, ancak kesilen ağır kusur cezasının kusur cezasına çevrilmesi gerektiği gerekçesiyle geçici verginin kaldırılmasına, ağır kusur cezasının kusur cezasına çevrilmesine karar verilmiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğü, kesilen ağır kusur cezasının kanuna ve usule aykırı olmadığını, Davacı ise, ticaretini yaptığı emtia grubunun ilgili kararname kapsamında bulunmadığını ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedirler.

Savunmanın Özeti: Vergi Dairesi Müdürlüğü ayrıca verdiği cevap dilekçesinde, davacı temyiz isteminin reddi gerektiğini savunmuştur.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi: Götürü usulde gelir vergisi mükellefi iken elektrikli ev aletlerinin satışını yaptığının tesbiti üzerine 30.1.1992 gün ve 92/2683 sayılı kararnameye istinaden 1.1.1993 tarihinden itibaren gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen davacı adına resen 1994 yılı için salınan ağır kusur cezalı geçici vergiye karşı açılan davayı kısmen kabul ederek geçici verginin terkinine kesilen ağır kusur cezasının ise kusur cezasına çevrilmesine karar veren mahkeme kararının bozulması istemine ilişkindir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51. maddesinin 12. bendi uyarınca çıkarılan 30.1.1992 gün ve 92/2683 sayılı kararnamenin eki kararın 1. maddesinde, her türlü televizyon, video, radyo, teyp müzik seti, disk-çalar, kamera, bilgisayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık makinası, elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri, elektrikli dikiş makinası ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların alım satımı ve üretimi ile uğraşan mükelleflerin gerçek usulde vergilendirileceği kararlaştırılmıştır.

6.2.1993 günlü tutanakla mükellefin elektrikli ev aletleri satışı ile uğraştığı tesbit edilmiş ise de, tutanakta bu aletlerin neler olduğu belirtilmemiş 1992 yılında tutulan tutanaklarda ise davacının mikser saç kurutma makinası, telefon oyuncak araba gibi emtialar sattığı tesbit edilmiştir. 92/2683 sayılı kararnameye göre gerçek usulde mükellefiyet tesisi için kararda tek tek sayılan elektrikli aletlerin veya bunlara benzer aletlerin alım satımının yapılması gerekmekte olup 1993 yılında kararda belirtilen aletlerin alım satımının yapıldığı yolunda herhangi bir tesbit bulunmadığı gibi 1992 yılında satıldığı saptanan eşyalar da kararname kapsamında değildir.

Götürü koşullarını kaybettiği yolunda yeterli tesbit bulunmıyan davacı adına gerçek usulde mükellefiyet tesis edilerek beyanname verilmemesi nedeniyle yapılan tarhiyatta isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle yükümlü temyiz isteminin kısmen kabulü ile mahkeme kararının cezaya ilişkin hüküm fıkrasının bozulması Vergi Dairesi Müdürlüğü temyiz isteminin ise reddi gerektiği düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi …’nun Düşüncesi : Uyuşmazlık konusu olayda götürü usulde vergilenen davacının gerçek usulde vergilendirilmesini gerektiren şartlar oluşmadığı, sattığı malların 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi kapsamında mütalaa edilemeyeceği dikkate alındığında, yapılan tarhiyatın kanuna uygun olmadığı sonucuna varılmakta ve aksi yöndeki mahkeme kararının bozulması, Vergi Dairesi temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık, gerçek usulde mükellefiyeti tesis edilen davacı hakkında yapılan gelir vergisi tarhiyatı üzerine salınan geçici vergi ve kesilen ağır kusur cezasına ilişkindir.

Davacı hakkında 1.1.1993 den itibaren tesis edilen gerçek usuldeki gelir vergisi mükellefiyeti ile bunun üzerine salınan gelir vergisi ve kesilen cezaya ilişkin olarak … Vergi Mahkemesinin verdiği karar Dairemizin 24.3.1998 günlü ve E: 1997/732, K: 1998/1129 sayılı kararıyla bozulduğundan aynı gerekçelerle geçici vergi ve bu vergiye bağlı ağır kusur cezası ile ilgili olarak verilen temyize konu Vergi Mahkemesi kararında da isabet görülmemiştir.

Bu nedenle, davacı temyiz isteminin kabulüyle … Vergi Mahkemesinin 23.10.1996 günlü ve E: 1995/1200, K: 1996/1203 sayılı kararının bozulmasına, Vergi Dairesi Müdürlüğü temyiz isteminin reddine 24.3.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Gerçek usulde mükellefiyet tesisi ancak Bakanlar Kurulu Kararında sayılan elektrikli ev aletlerinin ve bunlara benzer aletlerin alım-satım ve üretiminin yapılması halinde mümkün olacağı Hk.

T.C.

DANIŞTAY

Dördüncü Daire

E. No. 1997/732

K. No. 1998/1129

Karar Tarihi: 24.3.1998

ÖZETİ: Gerçek usulde mükellefiyet tesisi ancak Bakanlar Kurulu Kararında sayılan elektrikli ev aletlerinin ve bunlara benzer aletlerin alım-satım ve üretiminin yapılması halinde mümkün olacağı Hk.

Temyiz Eden : …

Karşı Taraf : … Vergi Dairesi Müdürlüğü

İstemin Özeti : Götürü usulde gelir vergisi mükellefi iken elektrikli ev aletleri ticareti yaptığının tespiti üzerine 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 1.1.1993 tarihinden itibaren gerçek usulde mükellefiyet tesis edilen davacı adına, 1993 yılı beyannamesini vermemesi nedeniyle re’sen gelir vergisi salınmış, kaçakçılık cezası kesilmiştir. … Vergi Mahkemesinin 26.6.1996 günlü ve E:1995/1193, K:1996/818 sayılı kararıyla; davacının semt pazarlarında elektrikli ev aletleri satışı yaptığının tespit edilmesi ve 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla bu tür emtia ticareti ve üretimi yapanların götürü usulde vergilendirilen mükellefler kapsamından çıkarılmaları nedeniyle 1.1.1993 tarihinden itibaren gerçek usulde mükellefiyet tesis edilmesinde ve beyanname verilmediğinden re’sen matrah takdirinde kanuna aykırılık görülmediği ancak, faaliyetin Vergi Dairesi bilgisi dahilinde olması ve olayın niteliği itibariyle olayda vergi kaçırma kastıyla hareket edilmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle vergi aslına yönelik davanın reddine, kaçakçılık cezasının kusur cezasına çevrilmesine karar verilmiştir. Davacı, ticaretini yaptığı emtia grubunun ilgili kararname kapsamında olmadığını ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti : Kanuni dayanağı bulunmayan temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Savcısı …’in Düşüncesi : Uyuşmazlık, götürü usulde gelir vergisi mükellefi iken elektrikli ev aletlerinin satışını yaptığının tesbiti üzerine 30.1.1992 gün ve 92/2683 sayılı kararnameye istinaden 1.1.1993 tarihinden itibaren gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen davacı adına resen yapılan kaçakçılık cezalı tarhiyata karşı açılan davayı kısmen kabul ederek gelir vergisinin tasdikine kesilen kaçakçılık cezasının kusur cezasına çevrilmesine karar veren mahkeme kararının bozulması istemine ilişkindir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51. maddesinin 12. bendi uyarınca çıkarılan 30.1.1992 gün ve 92/2683 sayılı kararnamenin eki kararın 1. maddesinde, her türlü televizyon, video, radyo, teyp, müzik seti, disk-çalar, kamera bilgisayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık makinası, elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri, elektrikli dikiş makinası ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların alım satımı ve üretimi ile uğraşan mükelleflerin gerçek usulde vergilendirileceği kararlaştırılmıştır.

6.2.1993 günlü tutanakla mükellefin elektrikli ev aletleri satışı ile uğraştığı tesbit edilmiş ise de, tutanakta bu aletlerin neler olduğu belirtilmemiş 1992 yılında tutulan tutanaklarda ise davacının mikser saç kurutma makinası, telefon, oyuncak araba gibi emtialar sattığı tesbit edilmiştir. 92/2683 sayılı kararnameye göre gerçek usulde mükellefiyet tesisi için kararda tek tek sayılan elektrikli aletlerin veya bunlara benzer aletlerin alım satımının yapılması gerekmekte olup 1993 yılında kararda belirtilen aletlerin alım satımının yapıldığı yolunda herhangi bir tesbit bulunmadığı gibi 1992 yılında satıldığı saptanan eşyalarda kararname kapsamında değildir.

Götürülük koşullarını kaybettiği yolunda yeterli tesbit bulunmayan davacı adına gerçek usulde mükellefiyet tesis edilerek beyanname verilmemesi nedeniyle yapılan tarhiyatta isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi …’nun Düşüncesi : Uyuşmazlık konusu olayda, götürü usulde vergilenen davacının gerçek usulde vergilendirilmesini gerektiren şartlar oluşmadığı, sattığı malların 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi kapsamında mütalaa edilemeyeceği dikkate alındığında yapılan tarhiyatın kanuna uygun olmadığı sonucuna varılmakta ve aksi yöndeki mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

Davacının gerçek usulde mükellefiyetinin tesisinde kanuna aykırılık olup olmadığı uyuşmazlığın esasını oluşturmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesi uyarınca çıkarılan 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, her türlü televizyon, video, teyp, müzik seti, disk çalar, kamera, bilgisayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık makinası, elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri, elektrikli dikiş makinası ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların alım-satım ve üretimi ile uğraşan mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilmeleri öngörülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden 1992 yılının muhtelif tarihlerinde yapılan yoklamalarda davacının mikser, saç kurutma makinası, telefon, çatal-kaşık, oyuncak ve bazı küçük mutfak eşyaları sattığı tespit olunmuş, 6.2.1993 tarihinde yapılan yoklama sonucu düzenlenen tutanakta ise elektrikli ev aletleri satışı yaptığının tespit edildiğinden söz edilmiş ise de bu aletlerin neler olduğu konusunda herhangi bir açıklamaya yer verilmemiş ve tespitler gözönüne alınarak 1.1.1993 tarihinden itibaren gerçek usulde mükellefiyet tesisiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmediğinden re’sen tarhiyat yapıldığı anlaşılmıştır.

Gerçek usulde mükellefiyet tesisi ancak söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında sayılan elektrikli ev aletlerinin ve bunlara benzer aletlerin alım-satım ve üretiminin yapılması halinde mümkündür. Davacının bu tür eşya ticaretiyle uğraştığı tespit edilmemiş olup yapılan yoklamalarda tespit edilen mikser, saç kurutma makinası gibi elektrikli ev aletleri 92/2683 sayılı kararda belirtilen elektrikli aletlerden değildir. Buna rağmen davalı İdarece gerçek usulde mükellefiyet tesis edilip, tarhiyat yapılmasında ve bu konudaki davanın, vergi aslı yönünden reddine ve kaçakçılık cezasının kusur cezasına çevrilmesine yönelik Vergi Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Bu nedenle, … Vergi Mahkemesinin 26.6.1996 günlü ve E:1995/1193, K:1996/818 sayılı kararının bozulmasına 24.3.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.