Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Kaçakçılık cezalı kdv (çalındığı öne sürülerek incelemeye ibraz edilmeyen defter ve belgeler) / çalındığı öne sürülerek incelemeye ibraz edilmeyen defter ve belgelerin bulunması (temyiz isteminin danıştayca reddedilmesi-yargılamanın yenilenmesi talebi) / yargılamanın yenilenmesi (çalındığı öne sürülerek incelemeye ibraz edilmeyen defter ve belgelerin bulunması)

DANIŞTAY KARARI

11. DAİRE

Esas No: 1996/4656

Karar No: 1996/3383

07.10.1996

k2577md53

KAÇAKÇILIK CEZALI KDV (Çalındığı Öne Sürülerek İncelemeye İbraz Edilmeyen Defter ve Belgeler)

ÇALINDIĞI ÖNE SÜRÜLEREK İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEYEN DEFTER VE BELGELERİN BULUNMASI (Temyiz İsteminin Danıştayca Reddedilmesi-Yargılamanın Yenilenmesi Talebi)

YARGILAMANIN YENİLENMESİ (Çalındığı Öne Sürülerek İncelemeye İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerin Bulunması)

Çalındığı öne sürülerek incelemeye ibraz edilmeyen defter ve belgelerin bulunduğu belirtilerek temyiz istemi Danıştayca reddedildikten sonra yapılan yargılamanın yenilenmesi başvurusunun kabulünde isabetsizlik yoktur.

İstemin Özeti : Çalınması nedeniyle defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilememesi sonucu katma değer vergisi indirimleri kabul edilmeyen yükümlü şirket adına 1991 yılının Temmuz dönemi için salınan kaçakçılık cezalı katma değer vergisini onayan vergi mahkemesi kararına yönelik temyiz isteminin reddine dair Danıştay Onbirinci Dairesi kararını müteakip defter ve belgelerin bulunması üzerine yargılamanın yenilenmesi talep edilmiştir. Ankara 5. Vergi Mahkemesi 3.4.1996 gün ve E:1996/1176. K:1996/403 sayılı kararıyla, uyuşmazlığın çözümü bakımından önem arz eden defter ve belgelerin sonradan ortaya çıkması karşısında olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53. maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi nedeninin mevcut olduğu, öte yandan mahkemelerince defter ve belgeler üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda ilgili dönemde ikmali gereken katma değer vergisi 9.334.526.- lira olarak gösterildiğinden tarhiyatın bu kısmında isabetsizlik bulunmadığı, ancak defter ve belgelerin çalınmış olması ve bilirkişi raporu ile bulunan vergi farkının defter ve belgelerden çıkarılmış olması nedeniyle kaçakçılık cezasının kusura çevrilmesi icap ettiği gerekçesiyle vergi aslı indirilmek, çeza ise bu miktara göre kusura çevrilmek suretiyle tarhiyat değişiklikle onanmıştır. Vergi dairesi başkanlığınca, bilirkişi raporu tebliğ edilmeden mahkemece karar verilmiş olmasının usule aykırı olduğu, ayrıca defter ve belgelerin çalındığına dair mahkeme kararı bulunmadığı, yapılan cezalı tarhiyatın aynen onanması gerektiği ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Savcısı Düşüncesi : İleri sürülen bozma nedenleri. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1 numaralı bendinde öngörülen nedenlerden hiçbirisine girmediğinden, temyiz isteğinin reddi ile hukuka ve usul hükümlerine uygun bulunan, vergi mahkemesi kararının onanması gerekeceği düşünülmektedir

Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında,yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle temyiz isteminin reddine Ankara 5. Vergi mahkemesinin 3.4.1996 gün ve E:1995/1176 K:1996/403 sayılı kararının onanmasına 7.10.1996 gününde oy birliği ile karar verildi.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.