Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Nakliyecilik faaliyetinde kullanılan kamyon (kamyonun kiraya verilmesi halinde elde edilen kira gelirinin gayrımenkul sermaye iradı olarak kabul edilmesi) / gayrımenkul sermaye iradı (nakliyecilik faaliyetinde kullanılan aracın kiraya verilmesi halinde elde edilen kira gelirinin gayrımenkul sermaye iradı olarak kabul edilmesi) / ticari kazanç (nakliyecilik faaliyetinde kullanılan aracın kiraya verilmesi halinde elde edilen kira gelirinin gayrımenkul sermaye iradı olarak kabul edilmesi)

T.C.

DANIŞTAY

3. DAİRE

Esas No: 1998/2272

Karar No: 2000/1573

Tarihi: 25.4.2000

NAKLİYECİLİK FAALİYETİNDE KULLANILAN KAMYON (Kamyonun Kiraya Verilmesi Halinde Elde Edilen Kira Gelirinin Gayrımenkul Sermaye İradı Olarak Kabul Edilmesi)

GAYRIMENKUL SERMAYE İRADI (Nakliyecilik Faaliyetinde Kullanılan Aracın Kiraya Verilmesi Halinde Elde Edilen Kira Gelirinin Gayrımenkul Sermaye İradı Olarak Kabul Edilmesi)

TİCARİ KAZANÇ (Nakliyecilik Faaliyetinde Kullanılan Aracın Kiraya Verilmesi Halinde Elde Edilen Kira Gelirinin Gayrımenkul Sermaye İradı Olarak Kabul Edilmesi)

193/m.37,70

ÖZET: Nakliyecilik faaliyetinde kullanılan kamyonun kiraya verilmesi halinde elde edilen kira geliri ticari kazanç olarak değil gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilir.

İstemin Özeti : Nakliyecilik faaliyetinde kullanılan kamyonun 1/2 hissesine sahip olan davacının bu hissesini kiralamasından dolayı elde ettiği geliri ticari kazanç olarak beyan etmediğinden bahisle adına 1992 takvim yılı için re’sen salınan kaçakçılık cezalı gelir vergisi ile ağır kusur cezalı geçici gelir vergisi ve fon payına karşı açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, Maliye Bakanlığının 27.12.1995 tarihli yazılarıyla, davacıya miras yoluyla intikal eden ve ticari işletmede kullanılan 1/2 oranındaki kamyon hissesini işletmeden çekmeksizin diğer ortağa kiraya vermesi sonucu elde edilen kira gelirinin gayrimenkul sermaye iradı olmadığı belirtilerek ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerektiğinin bildirilmesi üzerine uyuşmazlık konusu cezalı tarhiyatın yapıldığının anlaşıldığı, olayda, kiraya verilen değerin Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde sayılan mallardan olması nedeniyle elde edilen kira gelirinin ticari kazanç olarak değil, gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilmesi gerektiğinden salınan vergiler ve fon payında yasaya uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle vergi asılları ve fon payı bakımından kabul ederek, tarhiyata bağlı olarak kesilen kaçakçılık ve ağır kusur cezaları davalı idarece düzeltme fişiyle terkin olunduğundan bu hususta karar verilmesine yer olmadığına karar veren … Vergi Mahkemesinin 19.2.1998 gün ve E: 1996/276, K: 1998/79 sayılı kararının; elde edilen kira gelirinin ticari kazanç olması nedeniyle resen yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Savunmada bulunulmamıştır.

Tetkik Hakimi: …

Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Savcı: ….

Düşüncesi: Eşinin 1/2 paylı ortak olduğu ticari işletmeye kayıtlı kamyon, eşinin ölümü nedeniyle kendisine intikal eden yükümlü 1/2 payını diğer ortağa kiralayarak elde ettiği gayrimenkul sermaye iradını beyan etmiş, bu gelirin ticari kazanç olduğu görüşüyle adına cezalı tarhiyat yapılmış, tarhiyatı terkin eden Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.

GVK. nun 70. maddesinin 8 numaralı bendinde, hertürlü motorlu araç ticari işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratlarının ticari kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanacağı açıklanmıştır.

1/2 paylı kamyonun ticari işletmeye dahil olduğu, ve ticari işletmenin halen devam ettiği tartışmasız bulunduğu gibi bu aracın 1/2 hissesi işletmeden çekilmediğine göre, ticari ortaklık bu kez yükümlü eş ile sürdürüldüğünden, daha açık bir ifadeyle yükümlü, eşinin ölümü ile ticari işletmeye ortak durumuna geldiğinden, bu kamyon nedeniyle lde edilen hertürlü geliri ticari kazanç niteliğindedir ve 1/2 payının diğer ortağa kiraya verilmesi söz konusu olamaz.

Bu durumda, yükümlünün 1/2 hissesini işletmeden çekmeksizin ortağa kiraya vererek elde ettiği gelirin ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği görüşüyle yapılan tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına 25.4.2000 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.