Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Soru bulunamadı

Cevap bulunamadı

Soru
Cevap: Türk Medeni Kanunu’nun 726. maddesinde üst hakkı, sahibine başkasına ait taşınmaz üzerindeki yapının maliki olma yetkisi veren bir irtifak hakkı olarak tanımlanmıştır. Kanun’un 826 ncı maddesinde ise, bir taşınmaz malikinin, üçüncü kişi lehine arazinin altında veya üstünde yapı yapmak ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 443 görüntüleme

Soru
Cevap: Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinde yer alan “Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.” hükmünden, gayrimenkul sermaye iradı beyannamelerini götürü gider usulünü seçerek tahakkuk ettiren mükelleflerin, söz konusu dönemi takip eden yıl için verecekleri gayrimenkul ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 383 görüntüleme

Soru
Cevap: Kira gelirinin beyanında gerçek gider usulünün seçilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesine göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere, beyan edilecek kira gelirinden, kira geliri elde etmeye başlanılan tarihten itibaren, ikamet edilen konut için ödenen ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 335 görüntüleme

Soru
Cevap: Belediye tarafından, mahkeme kararına bağlı olarak ve stopaj yapılmaksızın ödenen haksız işgal tazminatının (ecrimisil), gayrimenkul sermaye iradı sayılarak, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Mahkeme kararına istinaden tahsil edilen haksız işgal tazminatı (ecrimisil) dışındaki yasal faiz ödemelerinin, menkul ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 381 görüntüleme

Soru
Cevap: Gelir Vergisi Kanunu’na 6753 sayılı Kanun’la eklenen geçici 86. maddede, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri Kanun’un 103. maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32. maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ...
0
SORU CEVAP GNR ADM 0 Cevap 382 görüntüleme

Soru
01.07.2017-31.12.2017 Dönemi 23.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme”ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne ait 04.07.2017 tarihli ...
0
SORU CEVAP styntc 0 Cevap 1045 görüntüleme

T.C. DANIŞTAY 3. DAİRE Esas No: 1988/1416 Karar No: 1990/1444 Tarihi: 16.5.1990 YOKLAMA TUTANAĞININ GEÇERLİLİĞİ MÜKELLEFİN YA DA YETKİLİ ADAMININ İMZASI (Yoklama Tutanaklarının Geçerliliği) 213/m.131 ÖZET: Mükellefin ya da yetkili adamının imzası bulunmayan yoklama tutanağı geçersizdir ve yapılan tarhiyat da yerinde olmadığı hakkında. DAVA: Türk Milleti adına hüküm veren Danıştay ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 4. DAİRE Esas No: 1987/5656 Karar No: 1990/1672 Tarihi: 17.5.1990 MUHTASAR BEYANNAME VERİLMEMESİ (Mal Sahibi İle Aralarındaki İhtilaf Nedeniyle Kira Bedellerinin Ödenmemiş Olması) VERGİ TEVKİFATI YAPILMAMASI (İşyeri Kirası İle İlgili) MAL SAHİBİ İLE ARASINDAKİ İHTİLAF NEDENİYLE KİRANIN ÖDENMEMESİ (Tevfikat Yapılarak Beyanda Bulunulmasına Engel Teşkil Etmemesi) RESEN SALINAN ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE Esas No: 1987/843 Karar No: 1990/1344 Tarihi: 17.05.1990 DANIŞTAY 7. DAİRE KARARI 213 s. VUK/341 ÖZETİ: 213 sayılı Kanunun 344. maddesinin 8. bendinin 1 ve 3. fıkrası kapsamına girdiği açık olan bir olayda artık 9. bende göre vergi kaçırma kastının var olup olmadığını aramaya ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE Esas No: 1990/1018 Karar No: 1990/1339 Tarihi: 17.05.1990 DANIŞTAY 7. DAİRE KARARI ÖZETİ: Özel nitelikteki indirimlerin vergi matrahına dahil edileceği hakkında. Uyuşmazlık; İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünce tescil edilen beyanname kapsamı eşyanın beyan olunan kıymetinde idarece saptanan noksanlık üzerinden yükümlü şirket adına ek olarak salınan ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU Esas No: 1989/188 Karar No: 1990/33 Tarihi: 18.5.1990 FATURANIN GERÇEKLİĞİ (Katma Değer Vergisi İndirimi) KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ (Faturanın Gerçekliği) 213/m.3 ÖZET: Fatura üzerinde kuşku doğduğunda mal giriş ve çıkışlarının araştırılması gerektiği hakkında. İstemin Özeti : 1985 takvim yılında fiğ satın aldığı kişilerin ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE Esas No: 1990/875 Karar No: 1990/1421 Tarihi: 22.05.1990 DANIŞTAY 7. DAİRE KARARI 1086 s. HUMK/275, 296 2577 s. İYUK/31 ÖZETİ: Bilirkişi incelemesine, dava ile ilgili olup, çözümü hakim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilginin gerekli olduğu hallerde başvurulacağı,bilirkişi raporunda yazılı bilgiler uyuşmazlığın çözümünü sağlamaya yeterli ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE Esas No: 1989/1007 Karar No: 1990/1423 Tarihi: 22.05.1990 DANIŞTAY 7. DAİRE KARARI ÖZETİ: Bakanlar kurulu kararı ile yapılan düzenlemenin kararname ile yetki verilmedikçe, DPT-TUB tebliği ile sınırlandırılamayacağı hakkında. Uyuşmazlık; 31.05.1986 tarih ve 19123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TUB 86/5 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 3. DAİRE Esas No: 1989/3906 Karar No: 1990/1490 Tarihi: 22.05.1990 DANIŞTAY 3. DAİRE KARARI 213 s. VUK/30 Uyuşmazlık, defter ve belgeleri incelenmek üzere istenen mükellefin defter ve belgelerinin yandığı gerekçesiyle ibraz etmemesi nedeniyle inceleme elemanınca, mükellef tarafından Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilen gelir vergisi beyannamesindeki emtia dengesinde ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 9. DAİRE Esas No: 1988/2273 Karar No: 1990/1943 Tarihi: 24.5.1990 İNŞAAT ŞANTİYE HARCININ TESBİTİ (İnşaat Arsasının Tamamının Dikkate Alınması) HARÇ (İnşaat Şantiye Harcı – İnşaat Arsasının Tamamının Dikkate Alınması) 2464/m.81,84,85 ÖZET: İnşaat şantiyesine ait harcın hesabında, inşaatın yapıldığı arsanın tamamının yüzölçümünün esas alınması gerektiği hakkında. İstemin Özeti : ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 9. DAİRE Esas No: 1988/2371 Karar No: 1990/1940 Tarihi: 24.5.1990 ECZANE (İşyeri Açma Harcı Ödemekle Mükellef Olduğu) İŞYERİ AÇMA HARCI (Eczanelerin İşyeri Açma Harcı Ödemekle Mükellef Olduğu) 2464/m.81 ÖZET: Eczanelerin de işyeri açma izin harcına tabi olduğu hakkında. İstemin Özeti : 2464 sayılı Kanunun 81. maddesine göre salınan ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.