Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Soru bulunamadı

Cevap bulunamadı

Soru bulunamadı

T.C. DANIŞTAY 3. DAİRE Esas No: 1989/3460 Karar No: 1990/3569 Tarihi: 25.12.1990 ŞAHİTLİK (İdari Yargılama Hukukunda) İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA TANIK KEŞİF VE BİLİRKİŞİ (İdari Yargılama Hukukunda) 1086/m.363 2577/m.31,1,17,18,20 ÖZET: İdari yargıda uyuşmazlığın çözümü için keşif ve bilirkişi incelemesine gerek görülürse, humk’da yeralan usul ve esaslara uygun olarak karar verilmelidir. İstemin Özeti: Fıstık ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE Esas No: 1989/2537 Karar No: 1990/4270 Tarihi: 26.12.1990 DANIŞTAY 7. DAİRE KARARI 213 s. VUK/3 3065 s. KDVK/29 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 3. DAİRE Esas No: 1990/2307 Karar No: 1990/3629 Tarihi: 27.12.1990 DANIŞTAY 3. DAİRE KARARI 1086 s. HUMK/54 2577 s. İYUK/20, 31 ÖZETİ: Temyiz aşamasında müdahale isteminde bulunulamayacağı hakkında. … isimli şahıs, haczedilen malların kendisine satıldığı halde satış işleminin iptaline ilişkin davaya dahil edilmediğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemekte ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 3. DAİRE Esas No: 1990/1508 Karar No: 1990/3630 Tarihi: 27.12.1990 DANIŞTAY 3. DAİRE KARARI 213 s. VUK/112 2577 s. İYUK/27, 52 6183 s. AATUHK/54, 55 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ve 55. maddelerinde, ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağı için tahsil dairesince, cebren tahsili ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 3. DAİRE Esas No: 1990/1143 Karar No: 1990/3642 Tarihi: 27.12.1990 BELEDİYE KİRA GELİRLERİNİN HACZİ KİRA GELİRLERİNİN HACZİ (Belediyeye Ait Kira Gelirlerinin Haczi) 1580/m.19 6183/m.70 ÖZET: Belediyenin vergi borcundan dolayı, maliki olduğu işyerlerinden elde ettiği kira gelirlerine haciz konabileceği hakkında. İstemin Özeti: Davacı belediyenin vergi borcundan dolayı, maliki bulunduğu işhanındaki ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE Esas No: 1989/486 Karar No: 1991/3 Tarihi: 07.01.1991 DANIŞTAY 7. DAİRE KARARI ÖZETİ: Gümrükle ilgili vergi muafiyeti, indirimi ve teşvik tedbirlerinin uygulanmasını yürütmek ve izlemek görevi kontrol genel müdürlüğüne ait olduğundan, kontrol genel müdürlüğünün yazısına dayanılarak salınan rıhtım resmi ve katma değer vergisine ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE Esas No: 1987/4578 Karar No: 1991/19 Tarihi: 07.01.1991 DANIŞTAY 7. DAİRE KARARI ÖZETİ: Çeki listelerinde miktar ve ölçüler bakımından farklılıklar bulunduğu takdirde, beyana değer verilerek tahakkuka esas tutulacağı, orijinal faturanın tahakkuk esnasında göz önüne alınma yönünden öncelik taşıdığı hakkında. Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen gümrük ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE Esas No: 1987/3180 Karar No: 1991/50 Tarihi: 10.01.1991 DANIŞTAY 7. DAİRE KARARI ÖZETİ: İdarece sözleşme tarihinden önceki bir itibariyle saptanan fiyatın sözleşme tarihinde daha düşük olduğu yükümlü tarafından iddia ve teşvik edilmediği halde idarece saptanan kıymetin normal fiyat olarak kabullerinin zorunlu olduğu hakkında. Gümrük ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE Esas No: 1987/1935 Karar No: 1991/46 Tarihi: 10.01.1991 DANIŞTAY 7. DAİRE KARARI 213 s. VUK/351 ÖZETİ: Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde, hizmete sunulan maddelerin cinsi ve bedellerinin ayrı ayrı gösterilmemesinin usulsüzlük cezasını gerektirdiği hakkında. Lokanta işleten yükümlünün işyerinde yapılan vergi denetimi sırasında ...

Devamını oku

T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE Esas No: 1987/4818 Karar No: 1991/68 14.01.1991 ÇEŞİTLİ NEDENLERLE ALINMAMASI GEREKİRKEN TAHSİL EDİLMİŞ GÜMRÜK VERGİSİNİN TÜMÜNÜN İADESİ İSTEMİNDE, 1615 SAYILI KANUNUN 87.MADDESİNİN UYGULAMA İMKANININ BULUNMADIĞI HK. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca verilen triptik belgesine dayanılarak a.Arslan Türkoğlu tarafından Kapıkule Gümrük kapısından geçici ve şarta ...

Devamını oku
2017 Her hakkı saklıdır.