Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanmada Yeni Uygulama

Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanmada Yeni Uygulama

Celal Özcan / 14.02.2018

02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunulan ve halen Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ye Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile prim teşvik ve destekleri ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu düzenlemelerden biri de prim teşvik ve desteklerinden geriye doğru yararlanma konusunda yapılan değişikliktir.

Sosyal güvenlik Kurumunun (SGK) 18.03.2015 tarihine kadar olan uygulamasında, herhangi bir kanunda öngörülen prim teşvikinden yararlanmış olan işverenlerin sonradan bu tercihlerini değiştirerek, kendileri açısından daha avantajlı olan sigorta primi teşvikinden düzeltme yapmak (iptal/ek-asıl bildirge düzenlemek) suretiyle geriye doğru yararlanabilmekteydiler.

Ancak, SGK 2015/10 sayılı Genelgesi ile 18.03.2015 tarihinden sonraki dönemde geriye doğru düzeltme yapmak suretiyle avantajlı bir sigorta primi teşvikinden yararlanma imkanı ortadan kaldırılmıştır.

Genelge ile yapılan bu düzenlemenin yasal bir dayanağı olmadığı için, pek çok işveren geriye doğru sigorta primi teşvikinden yararlanma ile ilgili SGK’ya yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine yargı yoluna başvurmuş ve açılan davaların pek çoğu SGK aleyhine sonuçlanmaya başlamıştı.

Şuanda TBMM’de görüşmeleri devam eden tasarının 64’üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen ek 17’nci madde ile prim teşvik ve desteklerinden geriye doğru yararlanma, tercih değişikliği ve açılmış davalarla ilgili düzenleme yapılmaktadır.

Geriye doğru yararlanma veya tercih değişikliğinde 6 ay kuralı

Tasarıdaki düzenlemeye göre; 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ye indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulları sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ye indirimlerinden yararlanılabilecek veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ye indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirebilecektir.

Örnek-1:A firmasının 2008/Ekim ayından buyana gerekli şartları taşıdığı halde hiçbir prim teşvikinden yararlanmadığını ve 27.03.2018 tarihinde SGK’ya 5510 kanun numaralı 5 puanlık prim indiriminden geriye doğru yararlanmak için başvuru yaptığını varsayalım. Bu durumda, A firması 5 puanlık prim indiriminden en fazla 2017/Eylül-2018/Şubat dönemine ilişkin yararlanabilecektir.

Örnek-2: B firmasının 2011/Mart ayından bu yana sadece 5510 kanun numaralı 5 puanlık prim indiriminden yararlandığı, gerekli şartları taşıdığı halde bazı çalışanlarından dolayı 6111 ilave istihdam teşvikinden hiç yararlanmadığını ve 24.04.2018 tarihinde SGK’ya gerekli şartları taşıyan çalışanları için 6111 kanun numaralı ilave prim indiriminden 2011/Mart-2018/Mart dönemi için geriye doğru yararlanmak için başvuru yaptığını varsayalım. Bu durumda, B firması 6111 kanun numaralı ilave prim indiriminden en fazla 2017/Ekim-2018/Mart dönemine ilişkin yararlanabilecektir.

Yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde SGK’ya başvuranlara önemli avantaj

Ek 17’inci maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere;

• Tüm şartları sağladığı halde 5510 veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ye indirimlerinden yararlanmamış işverenler

• Yararlanılan prim teşviki, destek ye indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler

En son Ek 17’inci maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde SGK’ya başvurması halinde, 6 ay sınırlaması olmaksızın yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ye indirimlerinden yararlanılabilecek veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ye indirimlerini başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.

Teşvik iadeleri üç yıl içinde ve faizli yapılacak

Ek 17’inci maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde SGK’ya başvuran işverenlere iade edilecek tutar;

• Maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından,

• Maddenin yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren

Kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak Ek 17’inci maddenin yürürlüğe gireceği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde öncelikle SGK’ya muaccel hale gelmiş prim ve diğer borçlarına mahsup edilecek, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dahil olmak üzere muaccel haldeki prim ve diğer borçlarından mahsup edilecektir.

Ancak, üç yılsonunda ilgili kanunları gereği yapılandırma veya taksitlendirme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemesi olan işverenlerin iade alacakları teşvik tutarı peşinen mahsup edilecektir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere ise altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapacaktır.

Dava açanlar da teşviklerden geriye doğru yararlanabilecek

Tasarıdaki düzenlemeye göre, geriye doğru teşviklerden yararlanmak için dava açmış ve henüz sonuçlanmamış olan işverenler de ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar yukarıda belirtildiği şekilde işverenlerin prim ve diğer borçlarına mahsup veya iade edilecektir.

Mahkemelerce, ek 17’inci maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek ve yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecektir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında SGK tarafından kanun yollarına başvurulmayacak ve daha önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilecektir.

(Dünya, 14.02.2018)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.