Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Sosyal sigortalar kurumuna ait hizmet binasının inşasında rayiç bedel esasının uygulanamıyacağı hk.

T.C.

DANIŞTAY

9. DAİRE

Esas No: 1982/360

Karar No: 1982/5431

21.12.1982

SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA AİT HİZMET BİNASININ İNŞASINDA RAYİÇ BEDEL ESASININ UYGULANAMIYACAĞI HK.

Uyuşmazlık, arsası üzerine bina inşa ettiren Sosyal Sigortalar Kurumunun 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrası

uyarınca rayiç bedel uygulanamıyacak kurumlar arasında sayılarak emlak

alım vergisi ikmal tarhiyatının terkini nedeniyle doğmuş bulunmaktadır.

198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı kanunun 8.maddesiyle değişik 1.maddesinin 1.fıkrasında, ivaz karşılığında Türkiye’deki gayrimenkullerin iktisabı, gayrimenkuller üzerinde irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin tesisi, bu hakların ve kuru mülkiyetin devri, arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle binalar,

bağımsız bölümler veya katlar (eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirilmesinin emlak alım vergisine tabi olacağı, aynı

kanunun 14.maddesinin (b) bendi ise, kamu idareleri ve müesseseleri

ile sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan müesseselerin ve

kamu menfaatine yararlı derneklerin satışların da rayiç bedelin uygulanamıyacağını hükme bağlamıştır.

Sözü edilen 14.maddenin b bendi incelendiğinde, 1.madde de yazılı vergiyi doğuran olaylarda matrah saptanırken rayiç bedelin uygulanmaması

halinin, madde de yer alan müesseselerin sadece satış işlemlerine

ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Davaya konu uyuşmazlıkta ise vergiyi doğuran olayın kurum hizmet binası inşası olduğu tartışmasızdır. Bu durumda ortada bir satış işlemi

mevcut olmadığından matrahın saptanmasında 14.maddenin b bendi hükmü

gereğince, rayiç bedelin uygulanmaması söz konusu edilemez.

Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, 198 sayılı kanunun 14/b.maddesi

uyarınca rayiç bedel uygulanamıyacağından bahisle tarhiyatı terkin

eden Temyiz Komisyonu kararının bozulmasına, tarhiyatı takdir komisyonunca saptanan rayiç bedel üzerinden onayan İtiraz Komisyonu kararının

resen ve nihai olarak onanmasına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:50-51)

(MS/YÖ)

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.