Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Takdir komisyonuna sevk ve re’sen takdir sonucu ceza ihbarnamesi tebliğinin tarh zamanaşımı süresini durduracağı Hk.

T.C.

DANIŞTAY

Dokuzuncu Daire

E. No. 2005/3209

K. No. 2007/762

Karar Tarihi: 14.3.2007

Özeti: Takdir komisyonuna sevk ve re’sen takdir sonucu ceza ihbarnamesi tebliğinin tarh zamanaşımı süresini durduracağı Hk.

Temyiz İsteminde Bulunan: …. A.Ş.

Vekili: Av. ….

Karşı Taraf: …. Vergi Dairesi Müdürlüğü

İstemin Özeti: Yükümlü şirket adına, kamu alacağının tahsilini temin için düzenlenip tebliğ edilen 14.3.2004 tarih ve 3728 takip nolu ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı; ödeme emri içeriği cezalı tarhiyata karşı açılan davada, yükümlü şirket tarafından gösterilen adreste tebligat yapılamaması nedeniyle 14.12.2002 tarihinde dosyanın işlemden kaldırıldığı ve bir yıllık süre içinde adres bildirilmek suretiyle dosyanın işleme konulması istenilmediğinden …. Vergi Mahkemesinin 21.10.2003 tarih ve E: 2002/1756, K: 2003/2074 sayılı kararı ile davanın açılmamış sayılmasına hükmedilmesi üzerine, söz konusu kamu alacağının tahsili için dava konusu ödeme emrinin düzenlendiğinin anlaşıldığı, olayda, zamanaşımı bulunduğu ileri sürülmüş ise de, bu hususun cezalı tarhiyata karşı açılan davada incelenebileceği, davanın açılmamış sayılmasına ilişkin karar temyiz edilmiş ise de temyizin yürütmenin durdurulması istemli olmadığı ve halen temyiz istemi hakkında da verilmiş bir karar bulunmadığı, bu nedenle davanın açılmamış sayılmasına ilişkin karar üzerine tahakkuk eden kamu alacağının tahsili için düzenlenen ödeme emrinde isabetsizlik görülmediği gerekçesiyle reddeden …. Vergi Mahkemesinin 26.5.2005 tarih E: 2004/2168, K: 2005/1547 sayılı kararının; olayda zamanaşımı bulunduğu, ortada tarhiyatı gerektiren bir durum olmadığı, kendilerinin vergi dairesi müdürlüğünden alacaklı oldukları ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Savcısı ….’nın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi ….’ın Düşüncesi: İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığı ve ödeme emri içeriği cezalı tarhiyatın 1996 yılına ilişkin olduğu, beş yıllık tarh zaman aşımı süresinin 31.12.2001 günü mesai bitiminde sona erdiği, yükümlü şirketin 14.12.2001 tarihinde takdir komisyonuna sevki ile zaman aşımı süresinin durduğu, takdir komisyonu kararının vergi dairesi müdürlüğüne tebliğ üzerine 17.6.2002 tarihinde zamanaşımı süresinin kaldığı yerden işlemeye devam ettiği, 28.6.2002 tarihinde ihbarname tebliği ile durdurduğu anlaşılmış olup, bu tarihte henüz beş yıllık tarh zamanaşımı süresinin sona ermediği anlaşıldığından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 27 YTL. karar harcının temyiz isteminde bulunan yükümlü şirketten alınmasına 14.3.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.