Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Tesis (otel) kiralama hizmetine ait faturanın, kiralamayı yapan şirket tarafından mı, yoksa bu şirketin hissedarı olan mükelelfler tarafından mı düzenleneceği

Tesis (otel) kiralama hizmetine ait faturanın, kiralamayı yapan şirket tarafından mı, yoksa bu şirketin hissedarı olan mükelelfler tarafından mı düzenleneceği.

Sayı: B.07.1.GİB.4.48.15.02-105[Özelge/2016]-71701

Tarih: 07/07/2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 19579043-105[Özelge/2016]-71701

07.07.2017

Konu: Kira Faturası Düzenleme

İlgi özelge talep dilekçenizde; …de bulunan … ünvanlı otel işletmenizin arsasının …’ne ait olduğunu, %51 hisse ile …’nin ortağı olduğunuzu, adı geçen Şirketten kira faturası almakta olduğunuzu ve diğer ortakların banka hesaplarına hisseleri oranında kira bedeli olarak ödediğinizi, hisse devri yapan …’ne %23.90 hisse ile katılan … A.Ş.nin şirketinize hissesi oranında kira faturası kesmek istediği belirtilerek, …’den kiralanan …Tesisleri için kesilecek kira faturasının …’den mi, yoksa hisseleri oranında tüzel kişi ortaklardan mı alınacağı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ticari Kazancın Tarifi” başlıklı 37 nci maddesinin 7 nci fıkrasında, kollektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortakların ortaklık karından aldıkları payların şahsi ticari kazanç hükmünde olduğu, aynı Kanunun 75 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ise komandit şirketin komanditer ortağının kazancının menkul sermaye iradı olduğu belirlenmiştir.

Aynı Kanunun “Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi” başlıklı 70 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; anılan maddede yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratlarının ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanacağı hükme bağlanmıştır.

Bunun yanı sıra, adi komandit şirketler, gelir vergisi stopajı yönünden vergi sorumlusu ve katma değer vergisi açısından vergi mükellefi sıfatıyla vergilendirmeye muhatap alınmakta olup söz konusu şirketler ticaret şirketi niteliğinde bulunduğu için 213 sayılı Kanunun 177 nci maddesi uyarınca birinci sınıf tüccar olarak kendisine yüklenmiş ödevleri yerine getirmektedir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 232 nci maddesinde de, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları iş için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, … tarafından yapılan tesis kiralama hizmetine ait faturanın adı geçen şirket tarafından düzenlenmesi icap etmekte olup, şirketin hissedarları tarafından hisse oranları dikkate alınmak suretiyle söz konusu işlem için ayrı ayrı fatura düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.