Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Vergistan web sitesinden faydalanmak üzere 13 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Vergistan tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Üyelerini bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla ücretsiz dergi çıkaran meslek odasının bu faaliyetinin iktisadi bir işletme sayılamayacağı ve Kurumlar Vergisi mükellefiyeti tesis edilmesinde yasal isabet bulunmadığı Hk.

T.C.

DANIŞTAY

Dördüncü Daire

E. No. 2003/216

K. No. 2004/886

Karar Tarihi: 21.4.2004

Özeti: Üyelerini bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla ücretsiz dergi çıkaran meslek odasının bu faaliyetinin iktisadi bir işletme sayılamayacağı ve Kurumlar Vergisi mükellefiyeti tesis edilmesinde yasal isabet bulunmadığı Hk.

Temyiz Eden: …. Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf: …. Odası

İstemin Özeti: 15.11.2000 tarihinde düzenlenen tutanağa dayanılarak çıkarılan “Hizmetin Sesi” dergisi nedeniyle tesis edilen vergi mükellefiyetine ait 21.3.2001 gün ve 12404 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. …….. Vergi Mahkemesinin 29.9.2002 günlü ve E:2002/449, K:2002/731 sayılı kararıyla; 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu, 5 inci maddesinde; dernek ve vakıflara ait veya bağlı olup 4 üncü maddede yazılı şartları haiz bulunan işletmelerin dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri olduğu, 4 üncü maddesinde de, devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu idarelerine ve müesseselerine ait ve tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci maddenin (A) ve (B) işaretli bertleri haricinde kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu müesseseleri olduğunun belirtildiği, olayda, 25.11.2000 tarihinde yapılan yoklamada odanın “Hizmetin Sesi” dergisini yayınladığı, amacının berber esnafını bilgilendirmek ve eğitmek olduğu, yayından herhangi bir bedelin tahsil edilmediği, reklam gelirlerinin 15.1.2001 tarih ve 147/12 sayılı yoklama fişiyle tespit edildiği üzere ilgili matbaaca tahsil edildiği, sadece üyelerine hizmet veren ve ücretsiz dağıtılan derginin gelir elde etmek amacıyla çıkarıldığına yönelik bir tesbitte de bulunulmadığı, dolayısıyla hizmetin uzantısı olan bu faaliyetin iktisadi bir işletme olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı İdare, tesis edilen vergi mükellefiyetine ilişkin işlemin yasal olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi ….’ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı ….’ün Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürelen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 21.4.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevap yaz

Güvenlik kodu Güvenlik kodunu güncellemek için resime tıklayın

Etiketler için bu HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazar Hakkında

2017 Her hakkı saklıdır.